SENA จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ JSP ในราคา 0.50 บ./หุ้น คาดแล้วเสร็จมี.ค.65

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday January 7, 2022 18:44 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมและทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบมจ. เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ (JSP) เพื่อครอบงำกิจการ ในราคาไม่เกินหุ้นละ 0.50 บาท โดย

  • การเข้าซื้อหุ้นสามัญใน JSP เพิ่มเติมจำนวน 470,000,000 หุ้น คิดเป็น 11.19% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ JSP ในราคา 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 235.00 ล้านบาท จากนายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล (ผู้ขาย) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ JSP (ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ) โดยการทำการซื้อขายบนกระดานซื้อขายรายใหญ่ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ และผู้ขายจะกำหนดต่อไป
  • การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ JSP เนื่องจากภายหลังการทำธุรกรรมการซื้อหุ้น JSP ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน JSP คิดเป็น 35.35% นับเป็นการได้มาซึ่งหุ้นของ JSP ในสัดส่วนที่ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่ 25% ตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน JSP โดยบริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 2,715,400,000 หุ้นหรือคิดเป็น 64.65% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ JSP ในราคาเสนอซื้อ 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,357.70 ล้านบาท

โดยบริษัทฯ จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน JSP ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น JSP จากผู้ขายแล้วเสร็จซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นจากผู้ขายได้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 และจะเริ่มดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน JSP ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2565

การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ JSP เป็นการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงการเป็นบริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการแนวราบและคอนโด รวมถึงที่ดินรอการพัฒนา โดยบริษัทสามารถต่อยอดโครงการระหว่างการพัฒนาของ JSP ได้รวดเร็วกว่าการที่บริษัทฯ เริ่มพัฒนาโครงการใหม่ตั้งแต่ต้น ทำให้สามารถร่นระยะเวลาในช่วงการเริ่มต้นพัฒนาโครงการไปได้และสามารถรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวได้ทันที

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of scales) ทั้งในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึงการเจรจาต่อรองซื้อวัสดุก่อสร้างและบริการจากคู่ค้าและการใช้ทรัพยากรพื้นฐานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้แหล่งเงินทุน บริษัทฯ ได้วงเงินกู้สนับสนุนจากสถาบันการเงิน เป็นวงเงินจำนวน 1,400 ล้านบาท ในการชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับหุ้นสามัญ JSP ทั้งจำนวนที่บริษัทฯ ได้มาจากการทำรายการในครั้งนี้ส่วนที่เหลือบริษัทจะใช้เงินทุนหมุนเวียนในส่วนของบริษัทในการชำระมูลค่าสิ่งตอบแทน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ