PSH ร่วมทุน J สร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ, จัดตั้งบ.ย่อย 4 แห่งรองรับธุรกิจใหม่

ข่าวหุ้น-การเงิน Sunday May 15, 2022 14:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำกัด (VMS) เข้าร่วมทุนกับบมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท (J) ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท ซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นการให้บริการทางการแพทย์และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทุนจดทะเบียนจำนวน 40,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โครงสร้างการถือหุ้น VMS ถือจำนวน 2,039,998 หุ้น และ J จำนวน 1,959,998 หุ้น

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติให้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยรวม 4 บริษัทย่อย คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้

1 บริษัท ซินเนอร์จี โกรท จำกัด ดำเนินธุรกิจค้าขายออนไลน์ ทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

2. บริษัท คลิก ซิ จำกัด ธุรกิจการบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัท ซินเนอร์จี โกรท จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99) จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

3 บริษัท อินโน สเปราท์ โฮลดิ้ง จำกัด (ISH) ดำเนินธุรกิจในการเข้าถือหุ้น หรือลงทุนในบริษัทอื่น ทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000,000 บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

4 บริษัท อินโน สเปราท์ เวนเจอร์ส จำกัด ดำเนินธุรกิจในการเข้าถือหุ้นหรือลงทุนในบริษัทอื่น ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ISH (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงในสัดส่วนร้อยละ 99.99) จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ทั้งนี้หลังการจัดตั้ง ISH แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แก่ Vimut Investment Pte. Ltd. ("VI") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ที่ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมทั้งหมด 99.99% (ผ่านบริษัทโรงพยาบาลวิมุต จำกัด ("VM")ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการถือหุ้น หรือลงทุนในบริษัทอื่น จำนวน 1,000,000 ดอลลาร์สิงค์โปร์เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต ตลอดจนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น InnoSprout Investment Pte. Ltd.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล เป็น กรรมการบริหาร ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนั้น คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จึงประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

  • นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร
  • นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ รองประธานกรรมการบริหาร
  • นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการบริหาร
  • นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริหาร
  • นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการบริหาร
  • นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน์ กรรมการบริหาร
  • นายพรเทพ ศุภธราธาร กรรมการบริหาร
  • นางสาวอังคณา ลิขิตจรรยากุล กรรมการบริหาร
  • นายอุดมศักดิ์แย้มนุ่น กรรมการบริหาร
  • นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล กรรมการบริหาร

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ