รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำเสนอศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในระดับท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานภายในงาน ‘Local to Global: Visions of Isan’

ข่าวต่างประเทศ Wednesday April 7, 2021 13:08 —กระทรวงการต่างประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำเสนอศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในระดับท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานภายในงาน ?Local to Global: Visions of Isan?

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำเสนอศักยภาพและขีดความสามารถของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานให้กลายเป็นผู้เล่นสำคัญของห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศและตลาดสากลภายในงาน ?Local to Global: Visions of Isan? จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ประกอบการไทยจาก ๖ จังหวัดในภาคอีสานเข้าร่วม ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองคาย และมุกดาหาร

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรที่มีบทบาทส่งเสริมผู้ประกอบการจัดงาน Local to Global: Visions of Isan ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยกิจกรรมประกอบด้วยงานเสวนาและงานเลี้ยงรับรอง

งาน Local to Global: Visions of Isan เป็นข้อริเริ่มของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำเสนอศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย และ SMEs ในระดับท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด หนองคาย และมุกดาหาร โดยเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยผลักดันท้องถิ่นไทยให้กลายเป็นผู้เล่นสำคัญภายในประเทศและในต่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สินค้าสู่ตลาดสากล และนวัตกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจของภูมิภาค

นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานงานเสวนาในรูปแบบ hybrid เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากวิทยากร แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น ผู้แทนหอการค้าจังหวัด และผู้สนใจทั่วไป โดยมีวิทยากรเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น นายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน รวมถึงผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ได้ให้มุมมองการติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการจากอีสานภายหลังสถานการณ์โควิด-๑๙

การเสวนาได้กล่าวถึงการเชื่อมกำลังซื้อกับเอกลักษณ์ภาคอีสาน พัฒนาจุดแข็งที่มีอยู่เดิม เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ การปรับเรื่องเล่าให้สอดคล้องกับความสนใจสากล เช่น ความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม การใช้ดิจิทัลเพื่อเพิ่มช่องทางการขายและเข้าถึงผู้บริโภค รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะทีมประเทศไทยในต่างประเทศ ให้มีส่วนช่วยเหลือ ชี้ช่องทาง สร้างโอกาสธุรกิจของผู้ประกอบการสู่ตลาดสากลการปรับตัว สร้างความแตกต่าง โดยเฉพาะสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ หาโอกาสใหม่ผ่านการค้าแบบ e-commerce ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุนในเรื่องการตลาด แหล่งเงินกู้ การประกันความเสี่ยง และการส่งเสริมการค้าในตลาดต่างประเทศ

ในโอกาสนี้ ตัวแทนผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จในระดับสากลของภาคอีสาน ได้แก่ บริษัท Siam Tech Farm ผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตโปรตีนจิ้งหรีดแปรรูป บริษัท โลเคิลอไลค์ จำกัด ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวท้องถิ่นแบบยั่งยืนที่ใช้เทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น และบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง ผู้พัฒนาเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่นอย่างรอบด้าน ได้แบ่งปันประสบการณ์การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานขององค์ความรู้ท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการด้วย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถชมการถ่ายทอดสดงานเสวนาย้อนหลังได้ที่ Facebook Page ของกระทรวงการต่างประเทศที่ https://fb.watch/4Gj_5cMJdU/ รวมถึงรายการ Spokesman Live! คุยรอบโลกกับโฆษก กต. ซึ่งได้เชิญ ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการเชื่อมโยงขอนแก่นและภาคอีสานกับประเทศเพื่อนบ้านและต่างประเทศ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามชมได้ที่ https://fb.watch/4Gk4IztBq1/

ในช่วงเย็นวันเดียวกัน นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงรับรองเพื่อนำเสนอศักยภาพท้องถิ่นแก่คณะทูตและผู้แทนหอการค้าต่างประเทศประจำประเทศไทย โดยเชิญชวนให้เอกอัครราชทูต และผู้แทนหอการค้าต่างประเทศประจำประเทศไทยพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนจังหวัดทั้ง ๖ จังหวัดที่มาร่วมนำเสนอศักยภาพท้องถิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำความพร้อมของกระทรวงการต่างประเทศในการประสานงานกับจังหวัดในเรื่องความร่วมมือที่ฝ่ายต่างประเทศสนใจเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นผลสัมฤทธิ์ทั้งในด้าน การค้า การลงทุน นวัตกรรม และการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดกับต่างประเทศ

นอกจากการนำเสนอบูธนิทรรศการศักยภาพจังหวัด ๖ จังหวัดแล้ว ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมและดนตรีอีสานร่วมสมัย รวมไปถึงการสาธิตอาหารอีสานที่นำเสนออัตลักษณ์ควบคู่กับความคิดสร้างสรรค์

อนึ่ง กิจกรรมทั้งสองส่วนข้างต้นจัดขึ้นเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์อีสาน (Visions of Isan) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่จะเชื่อมโยงศักยภาพของท้องถิ่น โดยใช้ช่องทาง (outlet) ของกระทรวงการต่างประเทศ ในการสร้างสะพานความคิดของท้องถิ่น (local) ไปสู่ระดับโลก (global) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปที่ www.thailocaltoglobal.com

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ