กรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” ประจำปี ๒๕๖๕

ข่าวต่างประเทศ Thursday September 8, 2022 13:31 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับมอบโล่เกียรติยศ ?องค์กรคนดี? ประจำปี ๒๕๖๕ จากศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ที่อาคารรัฐสภา โดยมีหน่วยงานที่ได้รับโล่เกียรติยศ ?องค์กรคนดี? ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐ ๒๘ องค์กร ภาคเอกชน ๒๓ องค์กร ภาคชุมชน ๕ องค์กร ภาคประชาสังคม ๙ องค์กร

โครงการ ?องค์กรคนดี? ดำเนินงานโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม คณะทำงานคนดี สังคมดี ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ ? ๒๕๖๔) โดยมีเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คนไทยในทุกช่วงวัย ภายใต้หลักคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง และจิตอาสา เชื่อมโยงกับสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งโล่เกียรติยศ ?องค์กรคนดี? ที่มอบให้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมภิบาล เป็นที่ประจักษ์ในสังคม มีผู้นำองค์กรเป็นแบบอย่างและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม เป็นต้นแบบองค์กรคนดีที่สามารถแนะนำวิธีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถขยายผลไปสู่องค์กรอื่นของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ ? ๒๕๖๕) ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในทุกสายงาน โดยครอบคลุมทั้งความรู้เชิงวิชาการ และการพัฒนาเชิงพฤติกรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงาน เนื่องจากกรมความร่วมมือฯ มีภารกิจในการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศเพื่อเป็นพื้นฐานการดำเนินงานที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก นอกจากนี้ ยังได้ริเริ่ม และสนับสนุนให้บุคลากรทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความสมดุลในชีวิตงานและชีวิตส่วนตัว โดยมีผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นผู้นำและแบบอย่างในการดำเนินงาน อาทิ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และโครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน รวมทั้งการที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศโดยได้มอบรางวัลต่าง ๆ ให้ เช่น Japan International Cooperation Agency (JICA) มอบรางวัล 17th JICA President Award และสำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and Social Affairs ? UN DESA) คัดเลือกโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) เป็นตัวอย่างความสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ SDGs (SDG Good Practices, Success Stories and Lessons Learned in the Implementation of the 2030 Agenda) ที่จะนำไปใช้แบ่งปันประสบการณ์กับประเทศต่าง ๆ องค์กร หน่วยงาน และประชาชนที่สนใจประเด็นการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ