กระทรวงการต่างประเทศนำนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจและพัฒนาจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ ณ ประเทศจอร์แดน

ข่าวต่างประเทศ Thursday September 15, 2022 15:37 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศได้นำนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จำนวน ๘ คนเดินทางไปยังประเทศจอร์แดนเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจกับกลุ่มธุรกิจ start-up ของจอร์แดนและร่วมกิจกรรมการพัฒนาจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจและการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน

ในการเดินทางครั้งนี้ คณะกระทรวงการต่างประเทศและนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานด้านนวัตกรรมที่สำคัญของจอร์แดน เช่น King Hussein Business Park และ iPark ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และเป็นที่ตั้งของ The Crown Prince Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มีภารกิจในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแก่เยาวชนตลอดจนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการเป็นผู้นำของเยาวชนและเปิดให้เยาวชนสามารถทดลองใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวางแผนสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเอง

คณะฯ ยังได้เข้ารับฟังการบรรยายจากบริษัท start-up ของจอร์แดน เช่น บริษัท Aumet ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มให้บริการทางด้านสุขภาพ และบริษัท Tamatem ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาประยุกต์เนื้อหาของเกมบนแพลตฟอร์มโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เข้ากับบริบทในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นตัวอย่างแนวทางการพัฒนาธุรกิจสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและความต้องการในพื้นที่

นอกจากนี้ นักศึกษาฯ ยังได้ร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจและการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสมาคมนักศึกษาไทยในจอร์แดน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพการนำเสนอแผนธุรกิจ และแนะแนวทางการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาไทยมุสลิม ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในประเทศจอร์แดน อันเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเพื่อกลับไปประกอบอาชีพและพัฒนาภูมิลำเนาได้อย่างเต็มศักยภาพภายหลังจบการศึกษา

ในโอกาสนี้ นายสุภาค โปร่งธุระ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน และคณะผู้แทนกระทรวงฯ ได้เข้าพบหารือกับนาย Mohammad Abu Wandi อธิบดีกรมเอเชียและโอเชเนีย กระทรวงการต่างประเทศจอร์แดน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในมิติการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจอร์แดน และมุมมองของจอร์แดนต่อสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ได้กล่าวขอบคุณฝ่ายจอร์แดน ที่สนับสนุนประเทศไทยในกรอบองค์การความร่วมมืออิสลามด้วยดีเสมอมา

กระทรวงการต่างประเทศคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทราบภาพรวมภารกิจของกระทรวงฯ ในด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างรอบด้าน ตลอดจนได้เปิดโลกทัศน์และเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในอนาคตต่อไป

อนึ่ง โครงการข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยมุสลิมที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตและการเสริมสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพ จึงได้มอบแนวทางให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในกลุ่มประเทศโลกมุสลิมจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ แก่นักศึกษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวแล้วกว่า ๘๕ กิจกรรมใน ๑๘ ประเทศทั่วโลก

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ