รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนกันยายน 2564

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday October 28, 2021 11:41 —กระทรวงการคลัง

?เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนกันยายน 2564 เริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น อาทิ ภาคตะวันออก และภาคใต้ สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ในประเทศ ได้แก่ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ และจำนวนรถบรรทุก

จดทะเบียนใหม่ ที่ทยอยฟื้นตัว สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง?

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนกันยายน 2564 ว่า ?เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนกันยายน 2564 เริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น อาทิ ภาคตะวันออก และภาคใต้ สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ในประเทศ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ และจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ที่ทยอยฟื้นตัว สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่อง? โดยมีรายละเอียดดังนี้

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ในประเทศ และดัชนีความเชื่อมั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ในเดือนกันยายน 2564 เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ที่ร้อยละ 40.1 และ 8.6 ตามลำดับ ในขณะที่จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ แม้จะชะลอตัวลงร้อยละ -7.3 และ -9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 18.3 และ 40.6 ตามลำดับ สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจาก จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ที่ร้อยละ 1.6 และ 32.9 ตามลำดับ ขณะที่จำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ ชะลอตัวลงร้อยละ -30.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ขยายตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล นอกจากนี้ ในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 44.2 และ 101.9 ตามลำดับ จากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 42.4 และ 100 ตามลำดับ

?

เศรษฐกิจภาคใต้เริ่มมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ในประเทศ

และดัชนีความเชื่อมั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ในเดือนกันยายน 2564 เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ที่ร้อยละ 12.6 และ 0.5 ตามลำดับ ในขณะที่จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ แม้ว่าชะลอตัวลงร้อยละ -8.3 และ -15.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลร้อยละ 0.5 และ 18.4 ตามลำดับ สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจาก จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ที่ร้อยละ 32.5 และ 17.3 ตามลำดับ นอกจากนี้ ในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 38.0 และ 77.8 ตามลำดับ จากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 36.2 และ 75.7 ตามลำดับ

เศรษฐกิจ กทม. และปริมณฑล ทรงตัว และเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นจากดัชนีความเชื่อมั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ในเดือนกันยายน 2564 เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.1 แต่ชะลอตัวลงร้อยละ -1.8 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ขณะที่จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ชะลอตัวลงร้อยละ -7.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลร้อยละ 19.7 สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ที่ร้อยละ 47.6 และ 40.6 ตามลำดับ ด้วยจำนวนเงินทุน 4,050.67 ล้านบาท จากโรงงานตัด พับ ม้วน ขึ้นรูปแผ่นโลหะ ในจังหวัดสมุทรสาคร และโรงงานผลิตส่วนผสมอาหารสัตว์ ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นสำคัญ เช่นเดียวกับจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ที่ร้อยละ 59.8 และ 46.8 ตามลำดับ นอกจากนี้ ในด้านความเชื่อมั่นพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้น มาอยู่ที่ระดับ 39.5 และ 78.2 ตามลำดับ จากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 37.9 และ 75.0 ตามลำดับ

เศรษฐกิจภาคตะวันตกทรงตัว และเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นจากดัชนีความเชื่อมั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ในเดือนกันยายน 2564 เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์นั่ง

จดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ชะลอตัวลงร้อยละ -27.2 และ -20.4 เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลร้อยละ 5.0 และ 9.7 ตามลำดับ ขณะที่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ชะลอตัวลงร้อยละ -0.8 และ -3.2 เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน และเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ตามลำดับ สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจาก จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ที่ร้อยละ 38.2 และ 47.4 ตามลำดับ ในด้านรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ชะลอตัวลงร้อยละ -17.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลร้อยละ 0.2 นอกจากนี้ ในด้านความเชื่อมั่นพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้น มาอยู่ที่ระดับ 40.4 และ 78.2 ตามลำดับ จากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 38.5 และ 75.0 ตามลำดับ

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือทรงตัว และเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นจากดัชนีความเชื่อมั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ในเดือนกันยายน 2564 เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภค สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่

และรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ชะลอตัวร้อยละ -1.7 และ -24.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และชะลอตัวร้อยละ -1.4 และ -8.0 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ตามลำดับ ขณะที่จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ชะลอตัวลงร้อยละ -23.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลร้อยละ 11.4 สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ที่ร้อยละ 807.7 และ 387.0 ตามลำดับ ด้วยจำนวนเงินทุน 1,591.06 ล้านบาท จากโรงงานทำยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ในจังหวัดยโสธร และโรงงานให้บริการคัดคุณภาพลดความชื้นและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นสำคัญ เช่นเดียวกับจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ที่ร้อยละ 2.6 และ 0.6 ตามลำดับ นอกจากนี้ ในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้น มาอยู่ที่ระดับ 45.8 และ 71.3 ตามลำดับ จากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 44.0 และ 68.8 ตามลำดับ

เศรษฐกิจภาคกลางชะลอตัวลง แต่เริ่มมีสัญญาณดีขึ้นจากดัชนีความเชื่อมั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ในเดือนกันยายน 2564 เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ชะลอตัวลงร้อยละ -22.2 และ -13.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลร้อยละ 22.8 และ 41.3 ตามลำดับ ในขณะที่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ที่ร้อยละ -8.5 และ -4.8 ตามลำดับ สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ ชะลอตัวลงร้อยละ -15.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลร้อยละ 19.9 นอกจากนี้ ในด้านความเชื่อมั่นพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้น มาอยู่ที่ระดับ 40.4 และ 78.2 ตามลำดับ จากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 38.5 และ 75.0 ตามลำดับ

เศรษฐกิจภาคเหนือชะลอตัวลง แต่เริ่มมีสัญญาณดีขึ้นจากดัชนีความเชื่อมั่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ในเดือนกันยายน 2564 เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ และจำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ชะลอตัวลงร้อยละ -12.8 และ -27.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลร้อยละ 1.3 และ 12.0 ตามลำดับ ในขณะที่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ที่ร้อยละ -5.0 และ -0.1 ตามลำดับ สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากจำนวนรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ และเงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการชะลอตัวลงที่ร้อยละ -5.4 และ

-71.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ขยายตัวร้อยละ 5.2 และ 60.3 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล ตามลำดับ นอกจากนี้ ในด้านความเชื่อมั่น พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้น มาอยู่ที่ระดับ 44.7 และ 57.2 ตามลำดับ จากเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 42.7 และ 54.8 ตามลำดับ

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารแนบ

ที่มา: กระทรวงการคลัง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ