ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ข่าวเศรษฐกิจ Monday August 29, 2022 12:31 —กระทรวงการคลัง

ฉบับที่ 115/2565                                                    วันที่ 29 สิงหาคม 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)
ประจำเดือนสิงหาคม 2565
?ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนสิงหาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าทุกภูมิภาค
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความเชื่อมั่นภาคบริการและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค?

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเศรษฐกิจ) สูง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนสิงหาคม 2565 จากการประมวลผลข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดจากสำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค พบว่า ?ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนสิงหาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าทุกภูมิภาค โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความเชื่อมั่นภาคบริการและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค? โดยมีรายละเอียดดังนี้
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้อยู่ที่ระดับ 76.4 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึง
ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับหลายพื้นที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจ
ภาคการจ้างงานในอนาคตที่ดีขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการภาคบริการกลับมาเปิดให้บริการธุรกิจของตนเต็มรูปแบบเพิ่มขึ้น
ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกอยู่ที่ระดับ 73.9 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคบริการ เนื่องจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
และในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากยอดคำสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมของคู่ค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคเหนืออยู่ที่ระดับ 71.3 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น
โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ในหลายพื้นที่ ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และในภาคการอุตสาหกรรม จากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ระดับ 68.6 สะท้อนความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย และในภาคลงทุนเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการในหลายภาคธุรกิจเริ่มขยายกิจการเพิ่มขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันตกอยู่ที่ระดับ 68.5 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคบริการ เนื่องจาก มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลางอยู่ที่ระดับ 65.8 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น และในภาคการลงทุน จากการที่ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑลอยู่ที่ระดับ 55.0 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น จากยอดคำสั่งซื้อจากคู่ค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น และในภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการมีความกังวลต่อราคาวัตถุดิบที่ยังอยู่ในระดับสูง

ตารางสรุปดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ปี 2565 (ณ เดือนสิงหาคม 2565)
     กทม. และปริมณฑล     ภาคตะวันออก     ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ     ภาคใต้     ภาคกลาง     ภาคเหนือ     ภาคตะวันตก

 ดัชนีความเชื่อมั่น
 อนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค     55.0     73.9     68.6     76.4     65.8     71.3     68.5
ดัชนีแนวโน้มรายภาค
 1) ภาคเกษตร     57.4     68.9     69.0     70.5     64.3     68.1     54.5
 2) ภาคอุตสาหกรรม     63.2     78.0     63.5     74.5     65.1     76.1     73.4
 3) ภาคบริการ     60.5     79.6     74.5     87.5     73.4     76.1     79.3
 4) ภาคการจ้างงาน     49.7     70.1     67.0     76.0     60.9     67.3     65.0
 5) ภาคการลงทุน     44.1     72.9     69.2     73.5     65.3     68.8     70.1

ที่มา: กระทรวงการคลัง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ