ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนสิงหาคม 2565

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday September 29, 2022 13:04 —กระทรวงการคลัง

ฉบับที่ 36/2565              วันที่ 29 กันยายน 2565
ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนสิงหาคม 2565
?เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน ภาคการท่องเที่ยว และภาคการส่งออก
ที่ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบต่อ
ทิศทางเศรษฐกิจโลกและการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างใกล้ชิด?
นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน
(วิชาการเศรษฐกิจ) สูง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนสิงหาคม 2565 ว่า ?เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน ภาคการท่องเที่ยว และ
ภาคการส่งออกที่ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกและการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างใกล้ชิด? โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยการบริโภค
ในหมวดสินค้าคงทน สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่ง ในเดือนสิงหาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 62.7 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลร้อยละ 2.8 ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ในเดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 67.0 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลร้อยละ 8.3 ขณะที่รายได้เกษตรกรที่แท้จริง ในเดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 9.7 สำหรับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ ในเดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 10.1 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลร้อยละ 3.9 และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในเดือนสิงหาคม 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 43.7 จากระดับ 42.4 ในเดือนก่อน ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยเป็นผลมาจากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวลในเรื่องการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ ที่ทำให้ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน
เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชน
ในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการนำเข้าสินค้าทุนในเดือนสิงหาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากจากช่วงเดียวกัน
ปีก่อนที่ร้อยละ 0.5 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 3.2 ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ในเดือนสิงหาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 61.2 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลัง
ขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -5.2 สำหรับการลงทุนในหมวดการก่อสร้าง สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศ
ในเดือนสิงหาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 1.7 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล
ที่ร้อยละ 1.5 ขณะที่ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 29.2 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 10.9
มูลค่าการส่งออกสินค้ายังขยายตัวได้ต่อเนื่อง มูลค่าการส่งออกสินค้ารวมในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
ในเดือนสิงหาคม 2565 อยู่ที่ 23,632.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันที่ร้อยละ 7.5 ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 18 และหากพิจารณาเฉพาะมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมน้ำมันและสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง ทองคำ และยุทธปัจจัย พบว่า ขยายตัวร้อยละ 10.1 โดยสินค้าที่ขยายตัว ได้แก่ 1) สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร้อยละ 4.6 โดยเฉพาะน้ำตาลทราย ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง อาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปที่ขยายตัวร้อยละ 173.5 125.4 25.5 และ 18.5 ตามลำดับ
2) สินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 9.2 อาทิ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่งจักรกลและส่วนประกอบที่ขยายตัวร้อยละ 61.1 32.8 และ 15.6 ตามลำดับ อย่างไรก็ดี สินค้ายางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกสินค้า โดยจำแนกเป็นรายตลาดคู่ค้าหลักของไทย พบว่า การส่งออกไปยังตลาดคู่ค้าหลักของไทยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดหลัก ได้แก่ ตะวันออกกลาง อาเซียน 9 อินเดีย และสหรัฐฯ ที่ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 38.4 19.1 18.0 และ 16.3 ตามลำดับ
เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทาน ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยภาคบริการด้านการท่องเที่ยว
ในเดือนสิงหาคม 2565 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยรวม จำนวน 1.17 ล้านคน คิดเป็นอัตรา
การขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 7,677.2 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ
-67.7 โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย อินเดีย เวียดนาม ลาว และเกาหลีใต้ ตามลำดับ เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศที่มีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ในเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 16.7 ล้านคน คิดเป็นอัตราการขยายตัวจาก
ช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 1,770.5 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -13.0 ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 14.5 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 0.8 สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
ในเดือนสิงหาคม 2565 เพิ่มขึ้นที่ระดับ 90.5 จากระดับ 89.0 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3
โดยมีปัจจัยมาจากภาคการผลิตที่ยังคงขยายตัวตามความต้องการสินค้าโดยเฉพาะตลาดในประเทศ หลังการเปิดประเทศและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวลจากต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงจากราคาวัตถุดิบและพลังงาน รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลต่อการผลิตและส่งออกสินค้าในระยะต่อไป สำหรับภาคการเกษตร สะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนสิงหาคม 2565 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -3.7 และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
หลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -2.1 จากการลดลงของผลผลิตสำคัญ เช่น ปาล์มน้ำมัน ผลผลิตในหมวดไม้ผล และหมวดปศุสัตว์
เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี แม้มีปัจจัยกดดันจากการเพิ่มขึ้นของระดับราคาสินค้า
สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนสิงหาคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ 7.86 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 3.15
ส่วนสัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ 60.75 ต่อ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
ที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่
ในเดือนสิงหาคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ 0.68 ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทั้งหมด สำหรับเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับ
ที่มั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 อยู่ในระดับสูงที่ 215.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
?เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน ภาคการท่องเที่ยว และภาคการส่งออกที่ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกและการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างใกล้ชิด?
1. เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการบริโภคภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยการบริโภค
ในหมวดสินค้าคงทน สะท้อนจากปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่ง ในเดือนสิงหาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 62.7 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลร้อยละ 2.8 ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ในเดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 67.0 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลร้อยละ 8.3 ขณะที่รายได้เกษตรกรที่แท้จริง ในเดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 9.7 สำหรับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ ในเดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 10.1 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลร้อยละ 3.9 และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในเดือนสิงหาคม 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 43.7 จากระดับ 42.4 ในเดือนก่อน ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยเป็นผลมาจากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวลในเรื่องการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ ที่ทำให้ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชน     2564     2564     2565
          Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     ก.ค.     ส.ค.     YTD
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ (%YoY)     11.9%     ?3.9%     22.0%     14.2%     17.4%     14.0%     7.1%     1.8%     10.1%     9.3%
%qoq_SA / %mom_SA          4.4%     7.6%     2.6%     1.7%     1.6%     1.0%     -3.9%     3.9%
ปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่ง (%YoY)     ?8.4%     ?16.7%     33.2%     ?19.2%     ?12.1%     16.0%     9.2%     15.2%     62.7%     17.7%
%qoq_SA / %mom_SA          ?12.9%     ?6.7%     ?8.4%     17.3%     15.2%     -10.6%     21.2%     2.8%
ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%YoY)     4.8%     1.2%     40.5%     ?21.4%     9.1%     3.2%     6.0%     16.4%     67.0%     11.8%
%qoq_SA / %mom_SA          4.8%     3.3%     ?19.9%     25.7%     ?0.9%     6.4%     -5.2%     8.3%
ปริมาณการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค (%YoY)     16.2%     8.8%     25.9%     15.6%     16.0%     5.9%     0.9%     ?10.9%     3.1%     1.6%
%qoq_SA / %mom_SA           11.3%     3.3%     1.5%     ?0.6%     1.5%     ?1.1%     ?10.5%     16.0%
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (ระดับ)     44.7     48.6     44.6     40.6     45.0     43.4     40.8     42.4     43.7     42.3
รายได้เกษตรกรที่แท้จริง (%YoY)     0.3%     9.6%     10.7%     0.9%     ?10.6%     4.6%     8.5%     10.3%     9.7%     7.1%

2. เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชน ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชน
ในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณการนำเข้าสินค้าทุนในเดือนสิงหาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากจากช่วงเดียวกัน
ปีก่อนที่ร้อยละ 0.5 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 3.2 ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ในเดือนสิงหาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 61.2 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลัง
ขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -5.2 สำหรับการลงทุนในหมวดการก่อสร้าง สะท้อนจากปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศ
ในเดือนสิงหาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 1.7 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาล
ที่ร้อยละ 1.5 ขณะที่ภาษีธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 29.2 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 10.9

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชน     2564     2564     2565
          Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     ก.ค.     ส.ค.     YTD
เครื่องชี้การลงทุนในเครื่องจักร
ปริมาณการนำเข้าสินค้าทุน (%YoY)     15.1%     5.1%     25.0%     20.5%     10.0%     8.1%     3.6%     ?5.1%     0.5%     3.7%
%qoq_SA / %mom_SA           5.1%     6.2%     0.1%     ?1.8%     3.4%     1.8%     ?6.8%     3.2%
ปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ (%YoY)     ?1.9%     5.9%     42.1%     ?24.9%     ?11.6%     20.6%     9.7%     25.4%     61.2%     20.5%
%qoq_SA / %mom_SA           ?12.9%     3.3%     ?15.0%     14.9%     19.6%     ?5.6%     -2.6%     -5.2%
เครื่องชี้การลงทุนก่อสร้าง
ภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ (%YoY)     3.4%     5.8%     14.3%     ?8.5%     3.9%     ?1.8%     18.4%     8.5%     29.2%     11.0%
%qoq_SA / %mom_SA           3.6%     1.0%     ?8.3%     7.1%     1.3%     20.2%     -4.8%     10.9%
ปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ (%YoY)     ?1.0%     4.7%     1.3%     ?9.4%     ?1.0%     0.0%     ?7.8%     6.3%     1.7%     -2.1%
%qoq_SA / %mom_SA           2.9%     2.8%     ?11.6%     6.1%     3.9%     ?5.6%     -0.8%     1.5%
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (%YoY)     8.0%     4.4%     9.7%     8.4%     9.8%     7.2%     6.9%     6.3%     5.2%     6.7%

3. การใช้จ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ในเดือนสิงหาคม 2565 เบิกจ่ายได้รวม จำนวน 202.1
พันล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายจากงบประมาณปีปัจจุบันจำนวน 188.8 พันล้านบาท แบ่งเป็นการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ 153.1 พันล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 35.7 พันล้านบาท และเป็นการเบิกจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 13.2 พันล้านบาท ทำให้ 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 มีการเบิกจ่ายรวม 2,894.1 พันล้านบาท โดยเป็นการเบิกจ่ายจากงบประมาณปีปัจจุบันจำนวน 2,708.1 พันล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2,348.1 พันล้านบาท รายจ่ายลงทุน 360.0 พันล้านบาท และการเบิกจ่ายจากงบประมาณปีก่อน 185.9 พันล้านบาท

เครื่องชี้
ภาคการคลัง     FY2564     FY2565
          Q1     Q2     Q3     ก.ค.     ส.ค.     FYTD
รายจ่ายปีปัจจุบัน     3,012.1     983.6     606.1     679.2     250.1     188.8     2,708.1
 %YoY     2.3     4.8     ?1.0     0.3     -3.9     ?22.4     ?0.8
รายจ่ายประจำ     2,583.8     886.6     515.2     570.8     222.2     153.1     2,348.1
%YoY     0.3     2.4     ?2.0     3.1     -0.5     ?24.7     ?1.0
รายจ่ายลงทุน     428.3     97.0     91.0     108.4     27.8     35.7     360.0
%YoY     16.4     32.8     4.9     ?12.3     -24.6     ?10.4     0.0
รายจ่ายปีก่อน     196.5     75.5     57.6     31.8     7.7     13.2     185.9
%YoY     ?12.6     ?5.3     6.3     18.7     45.8     76.3     7.1
รายจ่ายรวม     3,208.6     1,059.1     663.9     711.1     257.9     202.1     2,894.1
%YoY     1.2     4.0     ?0.4     1.0     -2.9     ?19.4     ?0.4
4. มูลค่าการส่งออกสินค้ายังขยายตัวได้ต่อเนื่อง มูลค่าการส่งออกสินค้ารวมในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
ในเดือนสิงหาคม 2565 อยู่ที่ 23,632.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันที่ร้อยละ 7.5 ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 18 และหากพิจารณาเฉพาะมูลค่าการส่งออกสินค้าที่ไม่รวมน้ำมันและสินค้าที่เกี่ยวเนื่อง ทองคำ และยุทธปัจจัย พบว่า ขยายตัวร้อยละ 10.1 โดยสินค้าที่ขยายตัว ได้แก่ 1) สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัวร้อยละ 4.6 โดยเฉพาะน้ำตาลทราย ไก่สด แช่เย็น แช่แข็ง อาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปที่ขยายตัวร้อยละ 173.5 125.4 25.5 และ 18.5 ตามลำดับ
2) สินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 9.2 อาทิ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และเครื่งจักรกลและส่วนประกอบที่ขยายตัวร้อยละ 61.1 32.8 และ 15.6 ตามลำดับ อย่างไรก็ดี สินค้ายางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง และสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกสินค้า โดยจำแนกเป็นรายตลาดคู่ค้าหลักของไทย พบว่า การส่งออกไปยังตลาดคู่ค้าหลักของไทยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในเกือบทุกตลาด โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดหลัก ได้แก่ ตะวันออกกลาง อาเซียน 9 อินเดีย และสหรัฐฯ ที่ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 38.4 19.1 18.0 และ 16.3 ตามลำดับ

ประเทศคู่ค้าหลัก 16 ประเทศ     สัดส่วน
2564     2564     2564     2565
               Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     ก.ค.     ส.ค.     YTD
ส่งออกไปทั้งโลก     100.0%     17.4%     2.1%     31.9%     15.4%     23.1%     14.8%     10.8%     4.3%     7.5%     11.0%
สหรัฐฯ     15.4%     21.9%     13.1%     30.4%     19.6%     25.2%     23.3%     17.8%     4.7%     16.3%     17.8%
จีน     13.7%     25.0%     19.7%     29.5%     32.2%     17.8%     4.2%     -1.9%     -20.6%     -20.1%     -5.0%
ญี่ปุ่น     9.2%     9.6%     5.9%     20.0%     15.2%     -0.2%     1.2%     1.6%     -4.7%     6.6%     1.2%
สหภาพยุโรป     8.3%     21.6%     8.5%     51.9%     14.0%     20.6%     3.6%     4.9%     9.3%     20.7%     6.7%
ทวีปออสเตรเลีย     4.8%     16.2%     21.1%     37.7%     -7.0%     19.5%     -2.5%     -3.9%     20.0%     19.0%     1.9%
เวียดนาม     4.6%     12.3%     12.9%     44.6%     -8.0%     5.1%     -1.1%     1.2%     10.7%     43.1%     5.2%
มาเลเซีย     4.4%     38.3%     36.6%     72.5%     11.6%     40.6%     12.3%     7.4%     64.7%     29.6%     17.8%
ฮ่องกง     4.3%     2.7%     -19.3%     15.7%     7.8%     9.1%     5.0%     -7.3%     -31.3%     -18.1%     -7.9%
สิงคโปร์     3.3%     -4.8%     -37.4%     -3.1%     -1.2%     36.9%     56.3%     29.8%     -22.5%     -9.0%     23.7%
อินโดนีเซีย     3.3%     16.9%     -28.1%     0.1%     91.8%     62.1%     37.9%     38.5%     38.3%     -2.6%     31.7%
ตะวันออกกลาง     3.3%     22.3%     -0.7%     41.9%     19.3%     37.1%     14.6%     33.8%     27.4%     38.4%     26.1%
อินเดีย     3.1%     56.0%     7.4%     181.1%     65.3%     50.6%     33.1%     60.4%     33.3%     18.0%     41.1%
ฟิลิปปินส์     2.6%     39.9%     3.9%     84.7%     52.3%     41.0%     8.1%     24.0%     14.0%     4.8%     14.1%
แอฟริกา     2.5%     27.0%     11.4%     40.6%     25.3%     34.4%     -1.5%     12.4%     4.3%     -10.1%     3.0%
เกาหลีใต้     2.2%     38.8%     17.5%     56.1%     51.2%     33.1%     22.7%     13.9%     39.4%     -12.3%     16.4%
ไต้หวัน     1.7%     23.1%     9.8%     35.5%     27.0%     21.2%     9.6%     8.1%     2.6%     0.8%     7.1%
   อาเซียน-9     24.0%     17.5%     -5.9%     33.3%     18.6%     30.0%     17.0%     19.1%     22.6%     19.1%     18.8%
   อาเซียน-5     13.7%     19.9%     -10.8%     27.0%     27.1%     44.1%     26.9%     23.2%     21.3%     5.8%     21.9%
   อินโดจีน-4     10.3%     14.5%     0.6%     42.1%     7.9%     13.6%     5.5%     14.1%     24.2%     41.1%     14.8%

5. เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านอุปทาน ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยภาคบริการด้านการท่องเที่ยว
ในเดือนสิงหาคม 2565 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยรวม จำนวน 1.17 ล้านคน คิดเป็นอัตรา
การขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 7,677.2 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ
-67.7 โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย อินเดีย เวียดนาม ลาว และเกาหลีใต้ ตามลำดับ เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวภายในประเทศที่มีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย ในเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 16.7 ล้านคน คิดเป็นอัตราการขยายตัวจาก
ช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 1,770.5 แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -13.0 ขณะที่ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ 14.5 และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ 0.8 สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
ในเดือนสิงหาคม 2565 เพิ่มขึ้นที่ระดับ 90.5 จากระดับ 89.0 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3
โดยมีปัจจัยมาจากภาคการผลิตที่ยังคงขยายตัวตามความต้องการสินค้าโดยเฉพาะตลาดในประเทศ หลังการเปิดประเทศและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ อย่างไรก็ดี ยังมีความกังวลจากต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงจากราคาวัตถุดิบและพลังงาน รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลต่อการผลิตและส่งออกสินค้าในระยะต่อไป สำหรับภาคการเกษตร สะท้อนจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนสิงหาคม 2565 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ร้อยละ -3.7 และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
หลังขจัดผลทางฤดูกาลที่ร้อยละ -2.1 จากการลดลงของผลผลิตสำคัญ เช่น ปาล์มน้ำมัน ผลผลิตในหมวดไม้ผล และหมวดปศุสัตว์

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน     2564     2564     2565
          Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     ก.ค.     ส.ค.     YTD
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม (%YoY)     0.5%     0.5%     1.1%     7.0%     ?3.5%     5.3%     5.1%     0.8%     ?3.7%     3.5%
%qoq_SA / %mom_SA          ?8.9%     3.1%     4.4%     ?1.7%     0.2%     2.3%     ?3.3%     ?2.1%
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (%YoY)     5.8%     0.7%     21.0%     ?0.3%     4.7%     1.6%     ?0.8%     6.4%     14.5%     2.7%
%qoq_SA / %mom_SA          2.8%     1.8%     ?7.6%     8.0%     0.0%     ?0.5%     ?0.8%     0.8%
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)     63.0%     66.3%     62.7%     58.5%     64.5%     66.5%     61.1%     60.8%     63.8%     63.4%
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)     82.7     85.3     82.4     78.2     84.8     88.0     86.2     89.0     90.5     87.5
นักท่องเที่ยวต่างชาติ (%YoY)     -93.6     ?99.7%     100.0%     100.0%     3,060.5%     2,367.2%     7,704.0%     6,126.3%     7,677.2%     5,849.0%
%qoq_SA / %mom_SA          -78.7%     683.4%     187.1%     567.3%     247.9%     393.8%     -7.2%     -67.7%     -
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (%YoY)     -41.7     ?34.4%     88.3%     ?87.8%     -29.7%     74.1%     399.9%     1,1825.5%     1,770.5%     237.3%
%qoq_SA / %mom_SA          -28.3%     -41.5%     -62.5%     336.4%     94.4%     73.9%     -2.9%     -13.0%     -


6. เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี แม้มีปัจจัยกดดันจากการเพิ่มขึ้นของระดับราคาสินค้า
สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนสิงหาคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ 7.86 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 3.15
ส่วนสัดส่วนหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ 60.75 ต่อ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
ที่ตั้งไว้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่
ในเดือนสิงหาคม 2565 อยู่ที่ร้อยละ 0.68 ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทั้งหมด สำหรับเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับ
ที่มั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 อยู่ในระดับสูงที่ 215.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ     2564     2564     2565
          Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     ก.ค.     ส.ค.     YTD
ภายในประเทศ
อัตราการว่างงาน (%)     1.9%     2.0%     1.9%     2.3%     1.6%     1.5%     1.4%     1.3%     n.a.     1.5%
ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจำนวนผู้ประกันตน ม.33)     0.70%     0.77%     0.71%     0.70%     0.60%     0.61%     0.52%     0.56%     0.68%     0.58%
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%YoY)     1.23%     ?0.53%     2.36%     0.70%     2.42%     4.75%     6.46%     7.61%     7.86%     6.14%
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%YoY)     0.23%     0.11%     0.44%     0.13%     0.12%     1.43%     2.27%     2.99%     3.15%     2.16%
หนี้สาธารณะต่อ GDP(%)     59.6%     54.5%     55.4%     58.4%     59.6%     60.6%     60.9%     60.8%     n.a.      60.8%
ภายนอกประเทศ
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)     ?11.0     ?1.9     ?3.0     ?4.7     ?1.4     ?2.2     ?8.6     ?4.1     n.a.      ?14.9
ทุนสำรองทางการ (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)     246.0     245.5     246.5     244.7     246.0     242.4     222.3     220.0     215.0     215.0
ฐานะสุทธิ Forward (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)     33.2     32.7     33.3     32.7     33.2     30.5     28.7     28.5     28.5     28.5

ตารางที่ 1 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ (Economic Indicators) เดือนสิงหาคม 2565
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
รายเดือน     2564     2564          2565
          Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     ก.ค.     ส.ค.     YTD
ภาวะเศรษฐกิจภายนอก
ราคาน้ำมันดิบ Dubai (ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล) /7     69.27     60.01     67.00     71.42     78.65     95.40     107.84     100.49     97.96     101.02
อัตราดอกเบี้ย Federal Fund (%)/7     0.00?0.25     0.00?0.25     0.00?0.25     0.00?0.25     0.00?0.25     0.25?0.50     1.50?1.75     2.25?2.50     2.25?2.50     2.25?2.50
ด้านอุปสงค์
การบริโภคภาคเอกชน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ระดับราคาคงที่ (%YoY) /1     11.9     ?3.9     22.0     14.2     17.4     14.0     7.1     1.8     10.1     9.3
ปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่ง (%YoY)/13     ?8.4     ?16.7     33.2     ?19.2     ?12.1     16.0     9.2     15.2     62.7     17.7
ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (%YoY)/12     4.8     1.2     40.5     ?21.4     9.1     3.2     6.0     16.4     67.0     11.8
ปริมาณการนำเข้าสินค้าอุปโภคในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ (%YoY) /14     16.2     8.8     25.9     15.6     16.0     5.9     0.9     ?10.9     3.1     1.6
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจโดยรวม (ระดับ) /5     44.7     48.6     44.6     40.6     45.0     43.4     40.8     42.4     43.7     42.3
การลงทุนภาคเอกชน
ปริมาณการนำเข้าสินค้าทุนในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ (%YoY) /14     15.1     5.1     25.0     22.2     10.0     8.1     3.6     ?5.1     0.5     3.7
ปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์
(%YoY)/13     ?1.9     5.9     42.1     ?24.9     ?11.6     20.6     9.7     25.4     61.2     20.5
ภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์รวม (%YoY) /1     3.4     5.8     14.6     ?8.5     3.9     ?1.8     18.4     8.5     29.2     11.0
ปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ (%YoY) /14     ?1.0     4.7     1.3     ?9.4     ?1.0     0.0     ?7.8     6.3     1.7     ?2.1
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (%YoY) /4     8.0     4.4     9.7     8.4     9.8     7.2     6.9     6.3     5.2     6.7
การค้าระหว่างประเทศ
มูลค่าการส่งออก (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ);ระบบศุลกากร/4     272.0     64.1     68.2     67.7     71.9     73.6     75.6     23.6     23.6     196.4
(%YoY) /4     17.4     2.1     31.9     15.4     23.1     14.8     10.8     4.3     7.5     11.0
ราคาสินค้าส่งออก (%YoY) /4      3.3     2.1     4.0     3.1     3.8     3.9     5.1     4.6     4.6     4.6
ปริมาณการส่งออก (%YoY)/14     13.7     ?0.1     26.8     11.9     18.7     10.4     5.3     ?0.3     2.8     6.1
มูลค่าการนำเข้า (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ระบบศุลกากร/4     266.9     63.0     65.6     67.3     71.1     74.5     80.9     27.3     27.8     210.6
(%YoY) /4     29.5     8.2     46.4     39.4     29.5     18.4     23.4     23.9     21.3     21.4
ราคาสินค้านำเข้า (%YoY) /4      10.4     6.1     12.3     10.5     12.6     12.6     14.1     12.0     12.1     13.0
ปริมาณการนำเข้า (%YoY)/14      17.3     1.8     30.1     26.1     15.0     5.1     8.1     10.6     8.2     7.3
ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ);ระบบศุลกากร/4      5.1     1.2     2.7     0.4     0.8     ?0.9     ?5.3     ?3.7     ?4.2     ?14.1
ด้านอุปทาน
ภาคการเกษตร
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร (%YoY) /6     0.5     0.5     1.1     7.0     ?3.5     5.3     5.1     0.8     ?3.7     3.5
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร (%YoY) /6     3.0     9.0     12.6     ?4.5     ?4.4     4.5     10.1     18.0     23.2     10.3
รายได้เกษตรกรที่แท้จริง (%YoY) /14     0.3     9.6     10.7     0.9     ?10.6     4.6     9.1     10.3     9.7     7.1
การจ้างงานภาคเกษตร (%YoY) /3     1.8     2.8     2.4     1.0     1.3     3.0     -0.8     n.a.     n.a.     ?1.7
ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (%YoY) /9     5.8     0.7     21.0     ?0.3     4.7     1.6     -0.8     6.4     14.5     2.7
มูลค่าการนำเข้าวัตถุดิบในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ (%YoY)/4     39.2     26.3     53.0     53.7     28.2     7.3     16.2     30.2     13.7     14.3
ปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ (%YoY) /14     31.6     20.4     44.1     45.4     20.3     0.2     9.3     24.8     8.9     7.8
อัตราการใช้กำลังการผลิต (%) /9     63.0     66.3     62.7     58.5     64.5     66.5     61.1     60.8     63.8     63.4
การจ้างงานภาคอุตสาหกรรม (%YoY) /3     ?1.3     -0.4     -0.2     -0.5     -4.0     1.1     2.2     n.a     n.a     3.1
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (ระดับ)/8     82.7     85.3     82.4     78.2     84.8     88.0     86.2     89.0     90.5     87.5
ภาคบริการ
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (ล้านคน)/10     0.43     0.02     0.02     0.05     0.34     0.50     1.58     1.12     1.17     4.38
(%YoY) /14     ?93.6     -99.7     100.0     100.0     3,060.5     2,367.2     7,704.0     6,126.3     7,677.2     5,849.0
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (%YoY)/10     ?41.7     ?34.4     88.3     ?87.8     ?29.7     74.1     399.9     1,825.5     1,770.5     237.3
การจ้างงานภาคบริการ (%YoY) /3     ?0.2     -0.7     3.2     -1.6     -0.8     4.4     6.2     n.a.     n.a.     6.4

เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
รายเดือน     2564     2564     2565
          Q1     Q2     Q3     Q4     Q1     Q2     ก.ค.     ส.ค.     YTD
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ)/2     32.0     30.3     31.4     33.0     33.4     33.1     34.4     36.3     35.9     34.3
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)/2     ?11.0     ?1.9     ?3.0     ?4.7     ?1.4     ?2.2     ?8.6     ?4.1     n.a.     ?14.9
ทุนสำรองทางการ (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)/2     246.0     245.5     246.5     244.7     246.0     242.4     222.3     220.0     215.0     215.0
ฐานะซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสุทธิ (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)/2     33.2     32.7     33.3     32.7     33.2     30.5     28.7     28.5     27.4     27.4
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศ
อัตราการว่างงาน (%) /3     1.9     2.0     1.9     2.3     1.6     1.5     1.4     1.3     n.a.     1.5
ผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรายใหม่ (%ต่อจำนวนผู้ประกันตน ม. 33)     0.70     0.77     0.71     0.70     0.60     0.61     0.52     0.56     0.68     0.58
ดัชนีราคาผู้ผลิต (%YoY) /4     4.7     0.7     5.4     5.1     7.7     9.8     13.3     12.2     10.7     11.6
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (%YoY) /4     1.23     ?0.53     2.36     0.70     2.24     4.75     6.46     7.61     7.86     6.14
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (%YoY) /4     0.23     0.11     0.44     0.13     0.12     1.43     2.27     2.99     3.15     2.16
หนี้สาธารณะต่อ GDP(%) /1     59.6     54.5     55.4     58.4     59.6     60.6     60.9     60.8     n.a.     60.8

ภาคการคลัง (ปีงบประมาณ)/1     FY2564     FY2564
Q2     FY2564
Q3     FY2564
Q4     FY2565
Q1     FY2565
Q2     FY2565
Q3     FY2565
ก.ค.65     FY2565
ส.ค.65     FYTD
รายจ่ายปีปัจจุบัน (พันล้านบาท)/1     3,012.1     612.8     677.0     783.7     983.6     606.1     679.2     250.1     188.8     2,708.1
(%YoY) /1     2.3     ?24.6     ?4.6     13.5     4.8     ?1.0     0.3     ?3.9     ?22.4     ?0.8
รายจ่ายประจำ (พันล้านบาท)/1     2,583.8     526.1     553.3     638.7     886.6     515.2     570.8     222.2     153.1     2,348.1
(%YoY) /1     0.3     ?29.8     ?8.1     23.0     2.4     ?2.0     3.1     ?0.5     ?24.7     ?1.0
รายจ่ายลงทุน (พันล้านบาท)/1     428.3     86.7     123.6     144.9     97.0     91.0     108.4     27.8     35.7     360.0
(%YoY) /1     16.4     37.0     14.9     ?15.2     32.8     4.9     ?12.3     ?24.6     ?10.4     0.0
รายจ่ายปีก่อน (พันล้านบาท)/1     196.5     54.1     26.8     35.7     75.5     57.6     31.8     7.7     13.2     185.9
(%YoY) /1     ?12.6     ?13.7     ?18.3     ?26.5     ?5.3     6.3     18.7     45.8     76.3     7.1
รายจ่ายรวม (พันล้านบาท)/1     3,208.6     667.0     703.8     819.4     1,059.1     663.9     711.0     257.9     202.1     2,894.1
(%YoY) /1     1.2     ?23.8     ?5.3     10.8     4.0     ?0.4     1.0     ?2.9     ?19.4     ?0.4
ที่มา: 1/กระทรวงการคลัง 2/ธนาคารแห่งประเทศไทย 3/สำนักงานสถิติแห่งชาติ 4/กระทรวงพาณิชย์ 5/มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 6/สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 7/Reuters
8/สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 9/สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 10/กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 11/ กรมจัดเก็บประกอบด้วยกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต
และกรมศุลกากร 12/กรมการขนส่งทางบก 13/บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 14/คำนวณโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
     ที่มา: กระทรวงการคลัง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ