ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ก่อน 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 15:27 น.

สรุปผลเบื้องต้นการประมวลข้อมูล พื้นที่การก่อสร้างไตรมาส 3/2562

ผลสำรวจ ก.พ. 63 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ พื้นที่การก่อสร้างไตรมาส 3/2562 การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลง... อ่านต่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ผลสำรวจ ก.พ. 63 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ภาวะการทำงานของประชากรเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี... อ่านต่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผลสำรวจ ธ.ค. 62 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงแรก สำรวจเพียงปีละ... อ่านต่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผลสำรวจ พ.ย. 62 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 โครงสร้างกำลังแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี... อ่านต่อ

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2562

ผลสำรวจ พ.ย. 62 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ อ่านต่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ผลสำรวจ ต.ค. 62 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ โครงสร้างกำลังแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงแรก สำรวจเพียงปีละ 2 รอบ... อ่านต่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ผลสำรวจ ก.ย. 62 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.08 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.82 แสนคน และผู้รอฤดูกาล... อ่านต่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ผลสำรวจ ส.ค. 62 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.09 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.36 แสนคน และผู้รอฤดูกาล... อ่านต่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผลสำรวจ ก.ค. 62 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.82 ล้านคนซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 38.38 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.63 แสนคน และผู้รอฤดูกาล... อ่านต่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผลสำรวจ มิ.ย. 62 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.42 ล้านคนซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.64 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.26 แสนคน และผู้รอฤดูกาล... อ่านต่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ผลสำรวจ พ.ค. 62 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.04 ล้านคนซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.34 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.64 แสนคน และผู้รอฤดูกาล... อ่านต่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ผลสำรวจ เม.ย. 62 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ภาวะการทำงานของประชากร เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.50 ล้านคนซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.77 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.50... อ่านต่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ผลสำรวจ มี.ค. 62 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.32 ล้านคนซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.78 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.00 แสนคน... อ่านต่อ

บทสรุปสำหรับผู้บริหารภาวะการทำงานของประชากร เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ผลสำรวจ มี.ค. 62 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.20 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.50 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.90 แสนคน และผู้รอฤดูกาล... อ่านต่อ

สรุปการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เดือนธันวาคม 2561

ผลสำรวจ ม.ค. 62 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ โครงสร้างกำลังแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลสำรวจ ธ.ค. 61 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ภาวะการทำงานของประชากร เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โครงสร้างกำลังแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผลสำรวจ พ.ย. 61 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ภาวะการทำงานของประชากร เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี... อ่านต่อ

สรุปผลที่สำคัญการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2561

ผลสำรวจ ต.ค. 61 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งก่อสร้างทุกประเภทที่เอกชนได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเติมหรือดัดแปลง... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ผลสำรวจ ต.ค. 61 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ ภาวะการทำงานของประชากร เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี... อ่านต่อ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผลสำรวจ ก.ย. 61 –สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงแรก สำรวจเพียงปีละ... อ่านต่อ


ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ก่อน 7 กันยายน พ.ศ. 2561 14:42 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ