สรุปผลเบื้องต้นการประมวลข้อมูล พื้นที่การก่อสร้างไตรมาส 3/2562

ข่าวผลสำรวจ Tuesday February 11, 2020 15:27 —สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สรุปผลเบื้องต้นการประมวลข้อมูล
พื้นที่การก่อสร้างไตรมาส 3/2562

การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และต่อเติมหรือดัดแปลง สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือนและมิใช่อาคารโรงเรือนทุกประเภท สำหรับผลการประมวลข้อมูลไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ปี 2562 สรุปได้ ดังนี้

ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเติมหรือดัดแปลงทั้งสิ้น 43,157 ราย โดยเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง และต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารโรงเรือน 37,946 ราย ในจำนวนนี้ร้อยละ 98.3 เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และอีกร้อยละ 1.7 ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง ส่วนที่เหลืออีก 5,211 ราย เป็นผู้ได้รับอนุญาต ให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน ในจำนวนนี้ร้อยละ 98.8เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่และอีกร้อยละ 1.2 ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง (แผนภูมิ 1)

1.สิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารโรงเรือน

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า จำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จากไตรมาสที่ผ่านมา แต่ลดลงร้อยละ 1.9 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว และพื้นที่อาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ8.1 จากไตรมาสที่ผ่านมา แต่ลดลงร้อยละ 7.0 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว (แผนภูมิ 2) โดยมีการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น 14.4 ล้าน ตร.ม.ในจำนวนนี้เป็นอาคารเพื่ออยู่อาศัย 9.1 ล้าน ตร.ม. อาคารเพื่อการพาณิชย์และอาคารสำนักงาน 2.1 ล้าน ตร.ม. อาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน 1.5 ล้าน ตร.ม. ส่วนอาคารประเภทอื่น ๆ มีการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง เป็นพื้นที่น้อยกว่า 1.0 ล้าน ตร.ม. (แผนภูมิ 3)

2.สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน และมีหน่วยวัดเป็นความยาว

สำหรับสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนและมีหน่วยวัดเป็นความยาว เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวนผู้ไดรับอนุญาตให้กอสรางเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 จากไตรมาสที่ผ่านมา แต่ลดลงร้อยละ 13.8 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนความยาวของสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับอนุญาตลดลงร้อยละ 1.1 และ 19.3 จากไตรมาสที่ผ่านมา และไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว (แผนภูมิ 4)

โดยมีการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเป็นความยาวรวมทั้งสิ้น 588,469 เมตร ในจำนวนนี้เป็นการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างท่อ/ทางระบายน้ำ 350,224 เมตร รั้ว/กำแพง 89,904 เมตร ถนน 73,762 เมตร และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวม 74,579 เมตร (แผนภูมิ 5)

3.สิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน และมีหน่วยวัดเป็นพื้นที่

สำหรับสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนและมีหน่วยวัดเป็นพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวนผู้ไดรับอนุญาตให้กอสรางเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.0 จากไตรมาสที่ผ่านมาแต่ลดลง ร้อยละ 3.9 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว เช่นเดียวกับ พื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับอนุญาตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.0 จากไตรมาสที่ผ่านมา แต่ลดลงร้อยละ 18.1จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว (แผนภูมิ 6)

โดยมีการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 545,866 ตารางเมตร ในจำนวนนี้ เป็นการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ลานจอดรถ 317,364ตารางเมตร ปั๊มน้ำมัน 80,948 ตารางเมตร สนามกีฬา 18,622 ตารางเมตร เสาส่งสัญญาณ 16,697 ตารางเมตร ป้ายโฆษณา 12,937 ตารางเมตร และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวม 99,298 ตารางเมตร (แผนภูมิ 7)

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ


แท็ก ข้อมูล  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ