สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ข่าวผลสำรวจ Wednesday March 25, 2020 15:10 —สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงแรก สำรวจเพียงปีละ 2 รอบ รอบแรกเป็นการสำรวจนอกฤดูเกษตร รอบที่ 2 เป็นฤดูเกษตร ต่อมาในปี 2527 - 2540 สำรวจปีละ 3 รอบ โดยเพิ่มสำรวจช่วงเดือนพฤษภาคมเพื่อดูแรงงานที่จบการศึกษาใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน และในปี 2541 ได้เพิ่มการสำรวจขึ้นอีก 1 รอบ คือเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร ทำให้การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรครบทั้ง 4 ไตรมาสของปี ในปี 2544 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ปรับปรุงการสำรวจเป็นรายเดือนทั้งนี้เพื่อให้สามารถติดตาม ภาวะการมีงานทำของประชากรได้อย่างต่อเนี่องและเสนอผลการสำรวจเป็นรายเดือนในระดับประเทศและภาค

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พบว่าจำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.75 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อม จะทำงาน 38.41 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ37.63 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.19 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.60 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.34 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น

การมีงานทำ 37.63 ล้านคน
เปรียบเทียบจำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรม

สำหรับจำนวนผู้มีงานทำ 37.63 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรม 10.52 ล้านคน และนอกภาคเกษตรกรรม 27.11 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 พบว่า ผู้มีงานทำลดลง 1.5 แสนคน (จาก 37.78 ล้านคน เป็น 37.63 ล้านคน)

โดยผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรมมีจำนวนลดลง 6.0 หมื่นคน ส่วนใหญ่เป็นการลดลงในสาขา กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการผลิตพืชผล การปลูกไม้ผลที่มีต้นเป็นพุ่มและการปลูกอ้อย

นอกภาคเกษตรกรรมจำนวนผู้ทำงานในภาพรวม ลดลง 9.0 หมื่นคน โดยมีการลดลงในสาขาการผลิต 2.3 แสนคน สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 2.1 แสนคน สาขากิจกรรมบริการ ด้านอื่นๆ 9.0 หมื่นคน สาขาการก่อสร้าง สาขากิจกรรม ทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค ลดลงเท่ากันคือ 3.0 หมื่นคน สาขาที่เพิ่มขึ้น คือ สาขาที่พักแรมและบริการ ด้านอาหาร เพิ่มขึ้น 1.3 แสนคน สาขาการขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า เพิ่มขึ้น 1.0 แสนคน สาขากิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์เพิ่มขึ้น 8.0 หมื่นคน สาขาข้อมูล ข่าวสารและการสื่อสาร เพิ่มขึ้น 6.0 หมื่นคน สาขาการ ศึกษาเพิ่มขึ้น 5.0 หมื่นคน กิจกรรมบริหารและการบริการ สนับสนุน และกิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล เพิ่มขึ้นเท่ากันคือ 3.0 หมื่นคน สาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ และศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ เพิ่มขึ้นเท่ากันคือ 2.0 หมื่นคน และสาขากิจกรรมทางการเงิน และประกันภัย และสาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และ การประกันสังคมภาคบังคับ เพิ่มขึ้นเท่ากันคือ 1.0 หมื่นคน ในขณะที่ ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เปรียบเทียบจำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามชั่วโมงทำงานต่อสัปดาหและเพศ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และ 2563

เมื่อพิจารณาถึงชั่วโมงทำงาน ของผู้มีงานทำต่อ สัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พบว่า ส่วนใหญ่ ทำงานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห ซึ่งถือได้ว่าเป็น ผู้ทำงานเต็มที่ในเรื่องชั่วโมงทำงานมีจำนวน 32.26 ล้านคน หรือร้อยละ 85.7 ของผู้มีงานทำทั้งหมด และผู้ที่ทำงาน1 - 34 ชั่วโมง มีจำนวน 4.92 ล้านคน หรือร้อยละ 13.1 สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานในสัปดาหสำรวจ (ระหว่าง 7 วัน ก่อนวันสัมภาษณ) แต่เป็นผู้มีงานประจำซึ่งถือว่าสัปดาห การสำรวจไม่มีชั่วโมงการทำงาน (0 ชั่วโมง) มีจำนวน 4.5 แสนคน หรือร้อยละ 1.2

จำนวนผู้ทำงานเต็มเวลาและต่ำกว่าระดับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
          การทำงานต่ำกว่าระดับหากพิจารณาถึงจำนวน ผู้ที่ทำงานแต่ยังทำงานได้ไม่เต็มเวลาซึ่งคนกลุ่มนี้ เป็น ผู้ทำงานแต่ยังมีเวลาและต้องการที่จะทำงานเพิ่ม หรือเรียก         คนทำงานในกลุ่มนี้ว่า ผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ (Underemployment workers) จากผลการสำรวจพบว่า มีจำนวน 2.14 แสนคน หรือร้อยละ 0.6 ของจำนวนผู้ทำงานทั้งหมด เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า โดยปกติแล้วเพศชาย มากกว่าเพศหญิง สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เพศชายมีจำนวนผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ 1.28 แสนคน (ร้อยละ0.6) และเพศหญิง 8.6 หมื่นคน (ร้อยละ 0.5)

การว่างงาน 4.19 แสนคน

เปรียบเทียบจำนวนและอัตราการว่างงาน พ.ศ. 2562 และ 2563

จำนวนการว่างงาน ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีทั้งสิ้น 4.19 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.1 เมื่อเปรียบเทียบ กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 1.19 แสนคน

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 0.8 เป็นร้อยละ 1.1

เปรียบเทียบอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2563

เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามเพศในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พบว่า เพศชายมีอัตรา การว่างงาน (ร้อยละ 1.2) มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 1.0)

หากเปรียบเทียบอัตราการว่างงาน กับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการ ว่างงานเพศชายเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 0.9 เป็น ร้อยละ 1.2 และเพศหญิงเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 0.7 เป็น ร้อยละ 1.0

เปรียบเทียบอัตราการว่างงาน จำแนกตามกลุ่มอายุเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และ 2563

การว่างงานตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มวัยเยาวชน หรือผู้มีอายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 5.4 ซึ่งปกติในกลุ่มนี้ อัตราการว่างงานจะสูง ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้นไป) มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.6 เมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 กลุ่มวัยเยาวชนมีอัตราการ ว่างงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.5 เป็นร้อยละ 5.4

เปรียบเทียบจำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และ 2563

ระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้ว่างงาน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 พบว่า ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 1.42 แสนคน (อัตราการว่างงานร้อยละ 2.2) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7.9 หมื่นคน (ร้อยละ 1.5) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6.7 หมื่นคน (ร้อยละ 1.0) ระดับประถมศึกษา 6.5 หมื่นคน (ร้อยละ 0.8) ระดับปวช./ปวส. 3.9 หมื่นคน (ร้อยละ 1.2) และไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 2.6 หมื่นคน (ร้อยละ 0.3) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 พบว่าผู้ว่างงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้น 4.6 หมื่นคน ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 4.0 หมื่นคน ระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 1.9 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้น 1.2 หมื่นคน และไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าระดับประถมเพิ่มขึ้น 9.0 พันคน ในขณะที่ระดับปวช./ปวส. ลดลง 8.1 พันคน

จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามประสบการณการทำงานเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประสบการณการทำงานของผู้ว่างงานพบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 1.93 แสนคน หรือร้อยละ 46.1 ของผู้ว่างงานทั้งหมด และผู้ว่างงาน ที่เคยทำงานมาก่อน 2.26 แสนคน หรือร้อยละ 53.9 โดยเป็นผู้ว่างงานจากนอกภาคเกษตรกรรม 2.04 แสนคน ซึ่งประกอบด้วยภาคการบริการและการค้า 1.25 แสนคน และภาคการผลิต 7.9 หมื่นคน ส่วนผู้ว่างงานจาก ภาคเกษตรกรรมมีจำนวน 2.2 หมื่นคน

จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามประสบการณการทำงานและการศึกษาที่สำเร็จ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน จำนวน 1.93 แสนคน สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 8.8 หมื่นคน รองลงมาเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.5 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น และปวช./ปวส. เท่ากันคือ 2.6 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 1.6 หมื่นคน และไม่มีการศึกษา และต่ำกว่าประถมศึกษา 1.0 พันคน

ผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนจำนวน 2.26 แสนคน สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5.4 หมื่นคน ระดับ ประถมศึกษา 4.9 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4.4 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 4.1 หมื่นคน ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษาจำนวน 2.5 หมื่นคน และระดับปวช./ปวส. 1.3 หมื่นคน

เปรียบเทียบจำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามภาค เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และ 2563

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จะเห็นได้ว่า จำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 1.19 แสนคน (จาก 3.00 แสนคน เป็น 4.19 แสนคน) เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคใต้ลดลง 1.3 หมื่นคน กรุงเทพมหานครลดลง 5.0 พันคน ภาคกลางเพิ่มขึ้น 7.4 หมื่นคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น 4.6 หมื่นคน และภาคเหนือเพิ่มขึ้น 1.7 หมื่นคน

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ