สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ข่าวผลสำรวจ Friday November 6, 2020 15:59 —สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาวะการทำงานของประชากรเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

โครงสร้างกำลังแรงงาน

ดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2506 โดยในช่วงแรก สำรวจเพียงปีละ 2 รอบ รอบแรกเป็นการสำรวจนอกฤดูเกษตร รอบที่ 2 เป็นฤดูเกษตร ต่อมาในปี 2527 - 2540 สำรวจปีละ 3 รอบ โดยเพิ่มสำรวจช่วงเดือนพฤษภาคมเพื่อดูแรงงานที่จบการศึกษาใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน และในปี 2541 ได้เพิ่ม การสำรวจขึ้นอีก 1 รอบ คือเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร ทำให้การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรครบทั้ง 4 ไตรมาสของปี ในปี 2544 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ปรับปรุงการสำรวจเป็นรายเดือนทั้งนี้เพื่อให้สามารถติดตาม ภาวะการมีงานทำของประชากรได้อย่างต่อเนี่องและเสนอผลการสำรวจเป็นรายเดือนในระดับประเทศและภาค

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 พบว่าจำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.68 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อม จะทำงาน 38.22 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ37.71 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.3 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 8.0 หมื่นคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.46 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น

การมีงานทำ 37.71 ล้านคน5.5 แสนคน

สำหรับจำนวนผู้มีงานทำ 37.71 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรม 11.90 ล้านคน และนอกภาคเกษตรกรรม 25.81 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พบว่า ผู้มีงานทำลดลง 5.5 แสนคน (จาก 38.26 ล้านคน เป็น 37.71 ล้านคน) โดยผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรมมีจำนวนลดลง 4.7 แสนคน โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลง ในสาขาการปลูกข้าวเหนียว กิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการผลิตพืชผล และการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำหรับผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรม มีจำนวนลดลง 8.0 หมื่นคน ส่วนใหญ่เป็นการลดลงในสาขาการผลิต 2.1 แสนคน สาขาที่พักแรม และบริการด้านอาหาร 1.4 แสนคน สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 1.1 แสนคน สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 5.0 หมี่นคน สาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย และสาขากิจกรรมบริการด้านอื่นๆ ลดลงเท่ากันคือ 1.0 หมื่นคน สาขาที่เพิ่มขึ้นได้แก่ สาขากิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ เพิ่มขึ้น 7.0 หมื่นคน สาขาการก่อสร้างเพื่มขึ้น 6.0 หมื่นคน สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า เพื่มขึ้น 4.0 หมื่นคน สำหรับสาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ และสาขาการศึกษาไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เปรียบเทียบจำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์และเพศ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และ 2562

เมื่อพิจารณาถึงชั่วโมงทำงานของผู้มีงานทำต่อ สัปดาห์ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 พบว่า ส่วนใหญ่ ทำงานตั้งแต่ 35 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์ ซึ่งถือได้ว่าเป็น ผู้ทำงานเต็มที่ในเรื่องชั่วโมงทำงานมีจำนวน 31.89 ล้านคน หรือร้อยละ 84.6 ของผู้มีงานทำทั้งหมด และผู้ที่ทำงาน1 - 34 ชั่วโมง มีจำนวน 5.62 ล้านคน หรือร้อยละ 14.9 สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานในสัปดาห์สำรวจ (ระหว่าง 7 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์) แต่เป็นผู้มีงานประจำซึ่งถือว่าสัปดาห์ การสำรวจไม่มีชั่วโมงการทำงาน (0 ชั่วโมง) มีจำนวน 2.0 แสนคน หรือ ร้อยละ 0.5 จำนวนผู้ทำงานเต็มเวลาและต่ำกว่าระดับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การทำงานต่ำกว่าระดับ

หากพิจารณาถึงจำนวน ผู้ที่ทำงานแต่ยังทำงานได้ไม่เต็มเวลาซึ่งคนกลุ่มนี้ เป็น ผู้ทำงานแต่ยังมีเวลาและต้องการที่จะทำงานเพิ่ม หรือเรียก คนทำงานในกลุ่มนี้ว่า ผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ (Underemployment workers) จากผลการสำรวจพบว่า มีจำนวน 1.75 แสนคน หรือร้อยละ 0.5 ของจำนวนผู้ทำงานทั้งหมด เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า โดยปกติแล้วเพศชาย มากกว่าเพศหญิง สำหรับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพศชายมีจำนวนผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ 1.03 แสนคน (ร้อยละ0.5) และเพศหญิง 7.2 หมื่นคน (ร้อยละ 0.4)

การว่างงาน4.29 แสนคนเปรียบเทียบจำนวนและอัตราการว่างงาน พ.ศ. 2561 และ 2562

จำนวนการว่างงาน

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีทั้งสิ้น 4.29 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.1 เมื่อเปรียบเทียบ กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 6.0 หมื่นคน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 จำนวน ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 7.4 หมื่นคน

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 1.0 เป็นร้อยละ 1.1 หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาอัตรา การว่างงาน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.9 เป็นร้อยละ 1.1

เปรียบเทียบอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2562

เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามเพศในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 พบว่า เพศชายมีอัตรา การว่างงานสูงกว่าเพศหญิง โดยอัตราการว่างงานของเพศชาย ร้อยละ 1.2 และเพศหญิงร้อยละ 1.1

หากเปรียบเทียบอัตราการว่างงาน กับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการ ว่างงานเพศชาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.1 เป็นร้อยละ 1.2 และเพศหญิง อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 0.8 เป็นร้อยละ 1.1

เปรียบเทียบอัตราการว่างงาน จำแนกตามกลุ่มอายุเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และ 2562

การว่างงานตามกลุ่มอายุพบว่า กลุ่มวัยเยาวชน หรือผู้มีอายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 5.4 ซึ่งปกติในกลุ่มนี้ อัตราการว่างงานจะสูง ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้นไป) มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.6 เมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 กลุ่มวัยเยาวชนมีอัตราการ ว่างงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.5 เป็นร้อยละ 5.4

เปรียบเทียบจำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และ 2562 ระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้ว่างงาน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 พบว่า ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา 1.32 แสนคน (อัตราการว่างงานร้อยละ 1.6) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 1.07 แสนคน (ร้อยละ 1.7) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9.1 หมื่นคน (ร้อยละ 1.4) ระดับประถมศึกษา 7.0 หมื่นคน (ร้อยละ 0.8) และไม่มีการศึกษา และต่ำกว่าประถมศึกษา 2.8 หมื่นคน (ร้อยละ 0.3) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า ผู้ว่างงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพิ่มขึ้น 4.1 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้น 2.3 หมื่นคน ระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 6.0 พันคน ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา เพิ่มขึ้น 4.0 พันคน ในขณะที่ผู้ว่างงานในระดับอุดมศึกษาลดลง 1.3 หมื่นคน

จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามประสบการณ์การทำงานเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประสบการณ์การทำงานของผู้ว่างงานพบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 1.87 แสนคน หรือร้อยละ 43.6 ของผู้ว่างงานทั้งหมด และผู้ว่างงาน ที่เคยทำงานมาก่อน 2.42 แสนคน หรือร้อยละ 56.4 โดยเป็นผู้ว่างงานจากนอกภาคเกษตรกรรม 2.14 แสนคน ซึ่งประกอบด้วยภาคการบริการและการค้า 1.10 แสนคน และภาคการผลิต 1.04 แสนคน ส่วนผู้ว่างงานจาก ภาคเกษตรกรรมมีจำนวน 2.8 หมื่นคน

จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามประสบการณ์การทำงานและการศึกษาที่สำเร็จ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนจำนวน 1.87 แสนคน สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.03 แสนคน ในจำนวนนี้เป็น ผู้สำเร็จสายวิชาการ 6.3 หมื่นคน สายอาชีวศึกษา 2.6 หมื่นคน และสายวิชาการศึกษา 1.4 หมื่นคน รองลงมาเป็นระดับ มัธยมศึกษา ตอนต้น 3.4 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2.6 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 1.5 หมื่นคน และไม่มีการศึกษา และต่ำกว่าประถมศึกษา 9.0 พันคน

ผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน จำนวน 2.42 แสนคน สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 8.1 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 5.7 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 5.5 หมื่นคน ระดับอุดมศึกษา 2.9 หมื่นคน และไม่มีการศึกษา และต่ำกว่าประถมศึกษา 1.9 หมื่นคน

เปรียบเทียบจำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามภาค เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และ 2562

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จะเห็นได้ว่า จำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 6.0 หมื่นคน (จาก 3.69 แสนคน เป็น 4.29 แสนคน) เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคใต้ เพิ่มขึ้น 5.1 หมื่นคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้น 1.8 หมื่นคน กรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้น 1.2 หมื่นคน ภาคเหนือ เพิ่มขึ้น 2.0 พันคน ในขณะที่ภาคกลางลดลง 2.3 หมื่นคน

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ