สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ จับมือ กระทรวงเกษตรฯ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเวทีแบบ ไฮบริด มีตติ้ง สัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ “Disruptive Change : เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม”

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday October 28, 2021 14:17 —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรฯ จับมือ กระทรวงเกษตรฯ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเวทีแบบ ไฮบริด มีตติ้ง สัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ ?Disruptive Change : เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม?

สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ ?Disruptive Change: เกษตรไทย ต้องเปลี่ยนโฉม? รูปแบบ ไฮบริด มีตติ้ง สอดรับยุค New Normal โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมปาฐกถาพิเศษ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการนำเสนอการปรับตัวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ร่วมด้วยคณะวิทยากร ทั้งจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และ ผู้แทน Start up ถ่ายทอดสดผ่านระบบ ZOOM และ Facebook live ส่งตรงจากอาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โอกาสนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสรุปว่า ภาคเกษตร เป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทสำคัญ และมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งรองรับแรงงานที่สำคัญ และเป็นแหล่งวัตถุดิบหรือต้นน้ำของอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงเป็นรากฐานของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและของโลก อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายหลายประการ ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภาคเกษตรไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ การขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกษตรกรยังไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ได้ รวมถึงกฎระเบียบและมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายของภาคเกษตรที่ต้องเผชิญ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการเดินหน้าผลักดันให้เกษตรกรไทยสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคง และหลุดพ้นจากความยากจน โดยเน้นแนวทางการดำเนินการในทุกมิติ ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทุกด้าน พัฒนาให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ พัฒนาฐานข้อมูล Big Data เชื่อมโยงการทำงานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กับ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ให้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อยกระดับสู่การทำเกษตรสมัยใหม่และเกษตรแบบแม่นยำ (Precision Agriculture) สร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ นำกรอบแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio ? Circular ? Green Economy: BCG Economy) มาใช้ในการพัฒนา การส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ Startup เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตร (Agricultural Service Providers) ขณะที่ด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรฯ ได้มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์รูปแบบการบริโภคในอนาคต (Future Food) และอาหาร เพื่อสุขภาพ (Functional Food) สินค้าเกษตรเพื่อพลังงานและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น สมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ สินค้าโปรตีนจากพืช (Plant Based) และพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น รวมถึงสร้างความสมดุลด้วยการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ภายใต้หลัก ตลาดนำการผลิต เพื่อแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาสินค้าตกต่ำ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ และช่องทางการตลาดให้หลากหลาย และสิ่งสำคัญคือ สร้างภูมิคุ้มกันและสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร โดยมีระบบประกันภัยพืชผล และการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกษตรกรประสบภัยพิบัติต่าง ๆ อย่างครอบคลุมด้วยเช่นกัน

ด้าน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึง แนวทางการปรับตัวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่ ?Next normal 2022? ว่า บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือฟันเฟืองสำคัญที่ต้องปรับตัว เพื่อให้สอดรับกับบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตเช่นเดียวกัน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นการสร้าง Service mind ในการบริการ เพราะเกษตรกรคือลูกค้าคนสำคัญ บุคลากรต้องเป็น Smart Officer มีความรอบรู้ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้กับเกษตรกรด้วยช่องทางที่หลากหลาย มีการพัฒนากระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยี สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะงานวิจัย ตลอดจนถ่ายทอดงานวิจัยไปสู่เกษตรกร เช่น การใช้พื้นที่จริงหรือฟาร์มของเกษตรกรเป็นแปลงทดลองหรือพื้นที่ศึกษาวิจัย เกษตรกรรายย่อยสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผ่านการถ่ายทอดจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ และศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) และสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ทั้ง 77 จังหวัด นอกจากนี้ คือการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ครอบคลุมทุกด้านทั้งสินค้า การตลาด และทรัพยากร และนำไปใช้วางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ ซึ่งเชื่อมั่นว่า การขับเคลื่อนทั้งด้านการพัฒนาคน พัฒนากระบวนการทำงาน การศึกษาและวิจัย รวมไปถึงสร้างความร่วมมือในการพัฒนาภาคเกษตรจากทุกภาคส่วน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะสามารถพัฒนาการเกษตรของไทยให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมั่งคงและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงของการเสวนา หัวข้อ ?Disruptive Change: เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม? ได้รับเกียรติจาก คณะวิทยากร ประกอบด้วย นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวผกากาญจน์ ภู่พุดตาล กรรมการ บริษัท ผกากาญจน์ จำกัด นายสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด และดำเนินรายการโดย นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและเสนอแนะแนวทางปรับเปลี่ยนในด้านเศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจการเกษตรของไทย จากการเสนอแนะของนักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ไปจนถึงเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ในมิติของวิทยากรจากภาคส่วนต่างๆเพื่อพลิกโฉมภาคเกษตรไทย ให้เท่าทันกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

***************************

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ