สศอ. ผนึกกำลังกลุ่มประเทศ CLMV สร้างองค์ความรู้ดัชนีอุตสาหกรรมหวังยกระดับกำรเชื่อมโยงข้อมูลและเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ข่าวเศรษฐกิจ Monday March 7, 2022 14:35 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สศอ. ผนึกกำลังกลุ่มประเทศ CLMV สร้ำงองค์ควำมรู้ดัชนีอุตสำหกรรม

หวังยกระดับกำรเชื่อมโยงข้อมูลและเครือข่ำยกำรผลิตในภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง

สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) ร่วมกับกรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (TICA) และองค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ยกระดับดัชนีอุตสำหกรรมสู่สำกล เพื่อส่งเสริมให้มีกำรจัดทำดัชนีอุตสำหกรรมให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ตลอดจนสร้ำงควำมร่วมมือ และอำนวยควำมสะดวกในกำรเชื่อมโยงข้อมูลที่น่ำเชื่อถือระหว่ำงกัน ซึ่งจะช่วยสร้ำงโอกำสและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง

นำยทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมของประเทศ ได้ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) จัดโครงการหลักสูตรการจัดทาดัชนีภาคอุตสาหกรรม (Introduction to Industrial Production Indices for Mekong Countries) ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 เพื่อฝึกอบรมบุคลากรจากประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้าโขงในการจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานเดียวกัน นาไปสู่การพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลด้านอุตสาหกรรม และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งมีกลุ่มประเทศเป้าหมายนาร่อง ได้แก่ สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม โดยการดาเนินงานเชิงรุกนี้ จะก่อประโยชน์ร่วมกันต่อการยกระดับศักยภาพในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และการสร้างเครือข่ายการผลิต (Production Network Building) ซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน อันนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้

?ดัชนีอุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือสาคัญที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้ม และติดตามประเมินภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทาดัชนีอุตสาหกรรมระหว่างกัน แต่ยังช่วยให้มีการพัฒนาต่อยอดการเชื่อมโยงข้อมูลด้านอุตสาหกรรมของกลุ่มประเทศลุ่มน้าโขงให้มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังเป็นการสร้างพันธมิตรและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของไทยกับองค์กรของกลุ่มประเทศ CLMV ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันอีกด้วย? นำยทองชัย กล่าว

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ