SPU : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมโครงการ บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 และโครงการ “บวร” ปีที่ 1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ข่าวทั่วไป Tuesday March 14, 2017 15:26 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--14 มี.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมโครงการ บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 และโครงการ "บวร" ปีที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จากการที่โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์นั้นเป็นเรื่องของโลกที่ไร้พรมแดน หน่วยงานภาคเอกชนและรัฐบาลขยายการลงทุนและขยายงานไปยังต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้เมื่อบริษัทข้ามชาติมากขึ้นคนในประเทศเกิดการรับรู้สิ่งใหม่ๆทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่และทัศนคติของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยการยึดถือรูปแบบตามกระแสแห่งโลกสมัยใหม่ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยซึ่งมีพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นห่างเหินจากชีวิตจิตใจของคนรุ่นใหม่มากขึ้นและเมื่อไม่มีพระพุทธศาสนาอันเป็นเครื่องยึดถือและปฏิบัติตามก็ทำให้เกิดความหลงผิดและสับสนวุ่นวายในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทยในยุคปัจจุบันจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเช่น ในเรื่องพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อยาเสพติดมีความเห็นแก่ตัวและไม่มีน้ำใจให้แก่เพื่อนร่วมสังคมและเป็นสาเหตุแห่งปัญหาในการก่ออาชญากรรมมากขึ้นสิ่งที่จะทำให้เยาชนไทยดำเนินชีวิตตามแนวพุธศาสตร์ จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้ดำเนินโครงการฯ ได้กล่าวว่า จากปัญหาต่างๆดังกล่าว วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา จึงจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการสร้างความเข้มแข็งด้วยหลัก "บวร" ปีที่ 1 นี้ขึ้น และถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชการที่9 ,รัชการที่ 10 และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ โดยทางวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ และเจ้าภาพร่วมได้ตะหนักถึงการบรรพชาสามเณรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสืบเนื่องพระพุทธศาสนา จึงได้จัดโครงการที่เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานเป็นวัฒนธรรมอันดีงามสามารถขัดเกลาอุปนิสัยยกระดับจิตใจของเยาวชนในชาติให้อ่อนโยน ด้านการศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาหากได้รับการฝึกฝนอบรมจิตใจและสติปัญญาสามารถที่จะพัฒนาตนเองดำรงตนเป็นคนดีในสังคมได้การให้เยาวชนได้รับการบรรพชาในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้ามาบรรพชาเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนจึงถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่ดีงามเป็นการสืบทอดอายุและศาสนทายาทของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดียิ่งและที่สำคัญนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจจะได้มีโอกาสในการที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับวัด โรงเรียน และชุมชน ตลอดจนรับรู้ถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยต่อไป ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้นมาเพื่อ 1. เพื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับวดและชุมชนและรับรู้ถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธนธรรมไทย 2. เพื่อให้เยาวชนของชาติ ได้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา และนำเอาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้อง สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และความรู้ที่ได้จากการศึกษาอบรมไปใช้ในชีวิตได้ 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝัง และพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิดรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและเรียนรู้พระพุธศาสนาด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น 5. เพื่อให้วัด บ้าน โรงเรียน ได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง และเพื่อเป็นการจรรดลง รักษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา สอบถามรายละเอียด โทร. 02 5791111 ต่อ 3003-4 รายละเอียด https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/content.php?cid=5932

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ