กรมชลประทาน เดินหน้าอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวทั่วไป Monday June 8, 2020 09:10 —ThaiPR.net

กรมชลประทาน เดินหน้าอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--กรมชลประทาน กรมชลประทาน เดินหน้าจัดหาแหล่งน้ำช่วยชาวตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เร่งผลักดันโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ หวังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้ชาวบ้านมีน้ำใช้อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ เป็นโครงการที่ราษฎรในพื้นที่ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอแผนงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ ผ่านทางที่ว่าการอำเภอพร้าว มายังกรมชลประทาน เมื่อปี พ.ศ. 2542 เนื่องจากประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน และในช่วงฤดูแล้งยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรให้กับราษฎรตำบลโหล่งขอด กรมชลประทานได้ทำจัดทำรายงานวางโครงการเบื้องต้น เมื่อปี พ.ศ.2542 และ ต่อมาปี พ.ศ.2547 ได้จัดทำรายงานวางโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ พบว่าพื้นที่โครงการบางส่วนอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 จึงจัดอยู่ในประเภทและขนาดโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 นอกจากนั้นยังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนาและป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งัด กรมชลประทานจึงได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานดังกล่าว ภายใต้ “โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นต่อรายงาน และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 ก่อน จึงจะสามารถก่อสร้างโครงการตามขั้นตอนต่อไป โดยโครงการมีแผนดำเนินการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการเพื่อนำเสนอผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ ร่างมาตรการป้องกันและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาด้านต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจะได้นำไปจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป กรมชลประทานจึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดบ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยสอบถามรายละเอียดติดต่อฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน โทร. 02-2414421 หรือ มือถือ 064-6305477 สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีที่ตั้งหัวงานและอ่างเก็บน้ำ อยู่ที่บ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากฝายหลวงไปทางด้านเหนือน้ำ ประมาณ 650 เมตร โดยตัวเขื่อนจะเป็นเขื่อนดินถมแกนดินเหนียว มีความยาว 600 เมตร กว้าง 8 เมตร สูง 35.50 เมตร สร้างปิดกั้นลำน้ำแม่ตายละ มีอาคารระบายน้ำล้นอยู่ทางด้านขวาและอาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม อ่างเก็บน้ำมีระดับเก็บกักปกติ +477 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีความจุที่ระดับเก็บกัก 20.19 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ 8,200 ไร่ ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน ของตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ชลประทานของฝายเดิมในปัจจุบัน จำนวน 3,510 ไร่ และพื้นที่ที่ไม่มีระบบเหมืองฝายอีก 6,378 ไร่ ครอบคลุมทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ