ม.รามคำแหง รณรงค์ “รักษ์สิ่งแวดล้อม งดใช้ถุงพลาสติก”

ข่าวทั่วไป Thursday September 3, 2020 11:04 —ThaiPR.net

ม.รามคำแหง รณรงค์ “รักษ์สิ่งแวดล้อม งดใช้ถุงพลาสติก” กรุงเทพฯ--3 ก.ย.--มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สร้างจิตสำนึกการรักษ์สิ่งแวดล้อมงดใช้ถุงพลาสติก เดินหน้ารณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกแก่ประชากรทุกฝ่าย รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้า พร้อมจัดกิจกรรมขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ขอบคุณชาวรามฯ ที่งดใช้ถุงพลาสติก” มีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ อาคารเวียงผา และโรงอาหารอาคารนพมาศ โดยมีการแจกผ้ากันเปื้อนแก่ผู้ประกอบการร้านค้าและแจกถุงผ้าแก่ผู้ร่วมงานด้วย โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรณรงค์ “ชาวรามฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดใช้พลาสติกและโฟม” โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าใน ม.ร.และประชากรชาวรามคำแหง งดใช้ถุงพลาสติกทุกวันศุกร์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างดียิ่ง และได้ขับเคลื่อนการลดปริมาณขยะจากพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนเลิกใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยมหาวิทยาลัย ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าภายใน ม.ร. และชาวรามคำแหง งดให้งดรับถุงพลาสติกหูหิ้วทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา นั้น ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของทุกคนเปลี่ยนไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งเป็นมาตรการ ที่ส่งผลให้ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงจัดกิจกรรม “ขอบคุณชาวรามฯ ที่งดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และ ผู้ประกอบการร้านค้า ตระหนักถึงปัญหาที่มาจากขยะพลาสติก และร่วมมือกันลดใช้ถุงพลาสติก ภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการขอบคุณประชากรชาวรามคำแหง ที่ร่วมใจกันปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง คณะกรรมการฯเห็นควรรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในปีนี้ ดังนั้น ม.ร. จึงเดินหน้าในการสร้างจิตสำนึกการรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจงดใช้ถุงพลาสติกแก่ประชากรทุกฝ่าย รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้า โดยจัดกิจกรรม "ขอบคุณชาวรามฯ ที่งดใช้ถุงพลาสติก" ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ อาคารเวียงผา และโรงอาหารอาคารนพมาศ และในวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ โรงอาหารวิทยาเขตบางนา โดยมีการแจกผ้ากันเปื้อนให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า และแจกถุงผ้าให้แก่ผู้ร่วมงาน รวมทั้งติดสติ๊กเกอร์รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า ยินดีและดีใจที่เห็นชาวรามคำแหงทุกฝ่าย ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาที่มาจากขยะพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยได้ให้ความสำคัญ และมีการรณรงค์กันอย่างจริงจังทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เนื่องจากขยะประเภทดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติรวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมของโลก จากรายงานของสื่อต่างๆ ระบุว่า ขยะพลาสติกทั่วโลกประมาณ 6,300 ล้านตัน ถูกนำกลับไปรีไซเคิลเพียง 9 เปอร์เซ็นต์ ส่งเข้าโรงงานเผาขยะ 12 เปอร์เซ็นต์ และหลงเหลือ ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมอีก 79 เปอร์เซ็นต์ ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในอันดับ 6 ที่มีการทิ้งขยะ พลาสติกมากที่สุดของโลก และเป็นอันดับ 3 ที่นำเข้าขยะพลาสติกมากที่สุดของอาเซียน โดยแต่ละปีคนไทยทั้งประเทศทิ้งขยะรวมกันกว่า 27 ล้านตัน ซึ่งเป็นขยะพลาสติกและโฟม มากถึง 2.7 ล้านตัน หรือเฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน แบ่งเป็นขยะพลาสติก 80 เปอร์เซ็นต์ หรือ ประมาณ 5,300 ตันต่อวัน หรือ 2 ล้านตันต่อปี ส่วนที่เหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 7 แสนตัน และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยคนละ 8 ใบต่อวัน ทำให้มีขยะพลาสติก มากถึง 80 ล้านใบต่อวัน และที่น่าวิตกคือ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา ปริมาณขยะทุกประเภทลดลง แต่ปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มขึ้นมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นขยะประเภทกล่องใส่อาหาร ช้อน ซ้อมและถุงพลาสติก ที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวัน ของประชาชนที่นิยมใช้บริการสั่งอาหารมารับประทานที่บ้าน “มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคมและงานประชาสัมพันธ์ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดีในวันนี้ และขอบคุณนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้ประกอบการร้านค้า ที่ร่วมมือร่วมใจกันทำในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวม และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการร่วมลดการใช้ถุงพลาสติก และขับเคลื่อนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกและนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษต่อไป” นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดการแสดงชุด “ปันรักด้วยมือเรา” จากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง และการผัดข้าวผัดไก่ ข้าวกะเพราไก่ โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย แจกฟรีให้แก่ผู้ร่วมงานด้วย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ