SPU: ผลงานศักยภาพผู้สูงวัย ปทุมธานี ตอน สืบสานขนมไทย #1

ข่าวทั่วไป Wednesday March 17, 2021 10:25 —ThaiPR.net

SPU: ผลงานศักยภาพผู้สูงวัย ปทุมธานี ตอน สืบสานขนมไทย #1

SITI SPU เชิญชม ผลงาน นวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัย

ศักยภาพผู้สูงวัย ปทุมธานี ตอน สืบสานขนมไทย #1

คลิก https://youtu.be/LkGVAxwEOlQ

คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ชื่อวิจัย: นวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัย

วัตถุประสงค์

  1. ศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของผู้สูงวัยตามศักยภาพมาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
  2. พัฒนานวัตกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงวัยในการถ่ายโอนองค์ความรู้สู่สาธารณะ
  3. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างคุณค่าของผู้สูงวัย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ