"โทล์ลเวย์" ส่งต่อความรู้และสนับสนุนทุนให้นิสิต.ม.เกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมซีเอสอาร์

ข่าวทั่วไป Friday March 26, 2021 14:24 —ThaiPR.net

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ ดอนเมืองโทล์ลเวย์  ตระหนักในการให้ความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนไทย ทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึก ให้เยาวชนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และ มีส่วนร่วมกับความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา โครงการเพื่อสังคมของดอนเมืองโทล์ลเวย์ มีความหลากหลายและครอบคลุม 5 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านยาเสพติด ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และ เมื่อไม่นานมานี้ ดอนเมืองโทล์ลเวย์ได้รับเชิญ ให้ไปเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ให้แก่นิสิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งทางบริษัทฯได้รับเกียรติมาให้ความรู้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี บริษัทฯ ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญงานด้านซีเอสอาร์ นำทีมโดยนางสาวปรางแก้ว ทองดี ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เดินทางไปเป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดประสบการณ์การทำกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทฯในทุกแง่มุม

เมื่อเสร็จสิ้นการให้ข้อมูลกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทฯ แล้ว ทีมงานดอนเมืองโทล์ลเวย์ได้เปิดโอกาสให้นิสิตแบ่งกลุ่ม ช่วยกันแสดงความคิดเห็นและนำเสนอโครงการเพื่อสังคม และทำการคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาปฎิบัติจริง  โดยบริษัทฯให้การสนับสนุนงบประมาณในการทำโครงการทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากการลงมือทำ ได้พบกับประสบการณ์จริงของการทำงาน เรียนรู้กับอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อจะได้นำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สอดคล้องกับนโยบายซีเอสอาร์ ยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม Tollway Better Way เพื่อผลิตนิสิตที่มีคุณภาพออกมาสู่สังคม 

นางสาวนิษฐเนตร์ กองชนะ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผู้จัดทำโครงการสร้อยแมสปลอดภัยสร้างวินัยให้ตนเอง เล่าว่าแรงจูงใจในการเลือกทำโครงการนี้ เกิดจากการติดตามข่าวสาร และสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้น ซึ่งพบว่าผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ ถึงแม้จะสวมหน้ากากอนามัย แต่มักนำมาไว้ใต้คาง ทำให้หน้ากากอนามัยได้รับเชื้อโรคและเมื่อนำกลับมาใช้ใหม่ทำให้ร่างกายรับเชื้อได้ง่าย จึงเป็นที่มาที่ไปและจุดเริ่มต้นของโครงการสร้อยแมส เพื่อห้อยหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเก็บหน้ากากอนามัยให้ปลอดภัยไม่รับเชื้อโรคเข้ามา

"การทำโครงการในครั้งนี้ ทำให้หนูและเพื่อนร่วมทีมได้มีประสบการณ์การเรียนรู้การทำโครงการเพื่อสังคมอย่างแท้จริง พวกเราได้รู้จักการวางแผน การแก้ไขปัญหา การทำงานร่วมกันกับเพื่อน และที่สำคัญคือได้ลงมือปฏิบัติจริง ขอขอบคุณผู้บริหารบริษัท ทางยกระดับดอนเมืองจำกัด(มหาชน) ที่มาให้ความรู้พวกเราและยังเปิดโอกาสให้นิสิตอย่างเราได้ลงมือทำกิจกรรมจริงๆ และยังเป็นกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมอีกด้วย" นางสาวนิษฐเนตร์ กล่าว

เรายังได้พูดคุยกับนางสาวพิชามญชุ์ กิมศรี นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผู้จัดทำโครงการ พร้อม Play พร้อม Learn เพลิดเพลินกับการเรียนรู้  ด้วยการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอารมณ์ ความแม่นยำและความสามัคคี ผ่านอุปกรณ์การเล่นและสามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมกัน ซึ่งในการทำโครงการซีเอสอาร์ในครั้งนี้ น้องพิชามญชุ์บอกกับเราว่า ได้รู้จักการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน การทำงบประมาณ สร้างความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลาให้มากขึ้น ต้องขอบคุณ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ที่สนับสนุนกิจกรรมของเด็กๆ และให้โอกาสในการลงมือทำกิจกรรมจริง ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคตได้อีกด้วย

ด้านผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เล่าเสริมว่าโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นหนึ่งในวิชาของหลักสูตรการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ที่อยากให้นิสิตได้รู้ว่า การทำกิจกรรมเพื่อสังคมของแต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร เป็นอย่างไร ในส่วนของ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ส่งบุคลากรและเงินทุน มาสนับสนุนวิชานี้มา 2-3 ปีแล้ว ให้โอกาสนิสิต ได้นำเสนอโครงการ โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และต่อยอดคิดเป็นโครงการเพื่อสังคมขึ้นมา นับว่าให้นิสิตได้ฝึกคิด หาวิธีการ จัดทำงบประมาณและเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานจริง เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงสนามจริง

ผศ.ดร.นิภา เล่าต่อว่า นอกจากนี้ยังมีนิสิตที่จบการศึกษาไปแล้ว กลับมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าได้เข้าทำงานและได้รับมอบหมายจากบริษัทให้คิดโครงการ CSR จึงได้นำประสบการณ์ที่วิทยากรจากดอนเมืองโทล์ลเวย์ได้ถ่ายทอดและการลงมือปฏิบัติจริงตอนเรียน มาช่วยได้เยอะมาก ฟังแล้วรู้สึกชื่นใจ เพราะเด็กสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานจริงได้ ต้องขอบคุณ บมจ.ทางยกระดับดอนเมืองที่ให้การสนับสนุนมาตลอดหลายปีนี้และจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติงานจริง ก่อนส่งต่อความห่วงใยไปยังสังคมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ด้วยแรงสนับสนุนของดอนเมืองโทล์ลเวย์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจหล่อหลอมให้น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รู้คุณค่าของการเสียสละ เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงาน ก่อนออกไปเผชิญโลกแห่งการทำงานของจริง  ทั้งนี้บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด เราจึงไม่หยุดเดินหน้าที่จะส่งมอบความรู้และประสบการณ์แก่เยาวชน ให้เป็นคนคุณภาพของสังคมต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ