(Online Training) หลักสูตร Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21) วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ข่าวทั่วไป Thursday April 29, 2021 08:48 —ThaiPR.net

(Online Training) หลักสูตร Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21) วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

องค์กรส่วนใหญ่ในประเทศมีการพัฒนาระบบงาน ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องและมีผลลัพธ์อยู่ในระดับที่องค์กรพึงพอใจ แต่ยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจว่าได้ว่าองค์กรจะสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้พบว่าการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กรส่วนใหญ่ยังขาดข้อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือ ขาดการพิจารณาถึงความเสี่ยงขององค์กรอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอน ความผันผวนของเหตุการณ์ในอนาคต ทั้งนี้ยังไม่มีการวางกลยุทธ์และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าว ส่วนของการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติองค์กรยังขาดการบูรณาการในการบริหารจัดการให้ทุกส่วนงานดำเนินการไปทิศทางเดียวกัน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ รวมไปถึงการใช้กระบวนการและเครื่องมือการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์  

 • เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจแนวคิดและการบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21
 • เพื่อให้ทราบแนวทาง เครื่องมือบริหารจัดการที่ช่วยยกระดับพัฒนาการ การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศได้
 • เพื่อให้ทราบแนวทางการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีทิศทางและสร้างความยั่งยืน เกิดการบูรณาการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้

วิทยากร:คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เหมาะสำหรับ  

 • ผู้บริหารองค์กรที่นำแนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (TQA, PMQA, SEPA, EdPex) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร และต้องการยกระดับพัฒนาการขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 • ผู้บริหาร ทีมงานจากหน่วยงานพัฒนาองค์กร พัฒนากลยุทธ์องค์กร จากองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด 
 • ผู้ที่สนใจนำการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเป็นเลิศ

หัวข้ออบรม   

 • Advance Strategic Planning Model (FTPI ASP Model)
 • How to define Strategic Foresights Framework (Analysis, Interpretation, Prospection)
  • Strategic Intelligence Scanning from Big Data
  • Driving Force, Future Event
  • ภาพจำลองเหตุการณ์ในอนาคต
 • How to define Strategic Opportunities (Prospects that arise from imaging different futures)
  • Strategic Options/Issues
  • Review Strategic Destination / Direction
 • Business model innovation and improvement 
 • Case for Change (From - To Analysis)
 • Strategic Development and Strategy Map
 • Strategic Deployment
  • Change Management and Manage by Themes
  • BSC
 • Q&A

โปรโมชั่น Online Training ราคาต่อ 2 ท่าน (สมาชิก 4,066 บาท)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ftpi.or.th/event/47488

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 451-456


แท็ก ADVANC   ข้อมูล   rain  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ