อธิบดีพช.ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และภาคีเครือข่าย รวมพลังจิตอาสาปลูกป่าตาลและยางนา เฉลิมพระเกียรติ วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

ข่าวทั่วไป Wednesday May 5, 2021 14:49 —ThaiPR.net

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีรวมพลังจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าฯ อาทิ การปลูกต้นยางนา จำนวน 910 ต้น ต้นตาลโตนดจำนวน 910 ต้น  รวมทั้งหมด 1,820 ต้น และหว่านเมล็ดปอเทือง จำนวน 60 กิโลกรัม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐานการปลูกป่า สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยอาจารย์ณรงค์ สังขะโห ประธานศูนย์ศึกษายางนาแก้หนี้แก้จน ณ เขาขยาย อำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาท  โดยยึดมาตรการ D-M-H-T-T-A  (เว้นระยะห่างระหว่างกัน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ  และสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ) อย่างเคร่งครัด

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การดำเนินโครงการรวมพลังจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันคล้ายวันมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 และมีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยความว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" ทรงแสดงพระราชประสงค์ที่จะประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ซึ่งพระองค์ท่านทรงนำเมล็ดพันธุ์ยางนาไปเพาะปลูกที่วังสวนจิตรลดา และถือว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ 60 ปี ที่พระองค์ท่านทรงเสด็จเก็บเมล็ดพันธุ์ยางนา ที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ทรงพยายามปกปักรักษาต้นยางนา เนื่องจาก ไม้ยางนาได้ถูกตัดเพราะมีการสร้างถนน นำไปใช้สอย เป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี จนยางนาเหลือน้อยลงมากจนอาจจะสูญพันธุ์ได้หากไม่ปลูกไม้ยางนาขึ้น เช่นเดียวกับตาลโตนดพืชอาหารและต้นไม้เรียกฝนกรมการพัฒนาชุมชน จึงน้อมนำมาปฏิบัติบูชาเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 โดยร่วมกันปลูกต้นยางนา เพื่อให้เป็นแหล่งกำเนิดอาหาร เพราะโคนยางนามีเชื้อเห็ดเกิดขึ้น เป็นแหล่งอาหาร ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ มีอายุยาวนาน ช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติ ให้เกิดความร่มเย็น น้ำยาง จากต้นยางนาก็ยังสามารถเป็นเชื้อเพลิง ทำขี้ไต้ จุดไฟส่องแสงสว่างนำทางได้  และปลูกต้นตาลโตนด พืชอาหารคู่บ้านคู่เมือง ทั้งยางนาและตาลโตนดเป็นต้นไม้ที่อายุยืนยาวกว่า 100 ปี เป็นต้นไม้ที่มีความสูงมากเสมือนเป็นการถวายพระพรชัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยืนยาวเป็นดั่งร่มโพธิ์ทองที่สถิตสถาพรแห่งพระมหากรุณาธิคุณ แก่พสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุข และยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดภาวะโลกร้อน เพื่อพลิกฟื้นผืนดินของเขาขยาย ให้กลับคืนสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากปลูกตาลโตนดและยางนาแล้วบรรดาจิตอาสายังได้ช่วยกันหว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อให้ช่วยปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์และออกดอกเหลืองอร่ามเต็มพื้นที่ในเดือนกรกฎาคม 2564 อันเป็นเดือนที่มีวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอดีด้วย

นายณรงค์ สังขะโห ประธานศูนย์ศึกษายางนาแก้หนี้แก้จน กล่าวว่า  การเพาะปลูกต้นยางนา ควรสลับกับการปลูกต้นตาลโตนด และในส่วนการปลูกต้นตาลโตนด จะปลูกรอบพื้นที่ทั้งหมด ระห่าง 2 เมตร แถวเดียว โดยให้ลึก 10 เซนติเมตรขึ้นไป โดยหงายตาลลงจะได้เพศเมีย คว่ำลงจะได้เพศผู้ โดยปลูกที่ดีที่สุดใช้ระยะเวลา1 เดือน และงอกในดินอีก 6 เดือน เพื่อให้ต้นตาลโตนดมีความเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี รวมถึงไม้คลุมดินเมล็ดปอเทือง ในการช่วยไนโตรเจนให้กับต้นยางนาและต้นตาลโตนด เมื่อออกดอกจะทำให้เกิดความสวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

ในการนี้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติม งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก็เนื่องจากพี่น้องจิตอาสาทุกท่านชักชวนกันมาทำความดี โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในการน้อมนำแนวทางตามพระราชปณิธาน และความตั้งใจอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และรักษาความสมดุลของธรรมชาติไว้ให้กับพี่น้องประชาชน และเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 และขอยืนยันว่า พวกเราทุกคนจะร่วมดูแลพื้นที่ป่าเขาขยายให้มีความมั่นคง ยั่งยืน เป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ