ดีอีเอส ปลื้มคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร อยู่ที่ 91.31 คะแนน ผ่านเกณฑ์ ITA

ข่าวเทคโนโลยี Wednesday June 2, 2021 12:49 —ThaiPR.net

ดีอีเอส ปลื้มคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร อยู่ที่ 91.31 คะแนน ผ่านเกณฑ์ ITA

เมื่อเร็วๆนี้  นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม I - Share ครั้งที่ 3  กิจกรรม I - Share หรือ "การยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" บรรยายโดย นายอนุวัตร ศรีไชโย รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และนางสาวกนกศิลป์ใจทัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โดยเป็นโครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากรภายในหน่วยงาน  นำความรู้ที่ถ่ายทอดไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ITA roadmap แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580 ) โดยในระยะแรกของแผนแม่บท (พ.ศ.2561-2565 ) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้กำหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ.2563 ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ล่าสุดคะแนนสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563 อยู่ที่ 91.31 คะแนน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ