สพร.22 นครศรีธรรมราช เพิ่มช่องทางการบริการแก่ผู้ประกอบกิจการ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ข่าวทั่วไป Friday June 4, 2021 11:27 —ThaiPR.net

สพร.22 นครศรีธรรมราช เพิ่มช่องทางการบริการแก่ผู้ประกอบกิจการ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  22  นครศรีธรรมราช  เร่งดำเนินการให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่ต้องปฏิบัติตาม  พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ. 2545  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ.  2557  เพื่อขอรับความเห็นชอบหลักสูตรและค่าใช้จ่าย 

นางศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  22   นครศรีธรรมราช  เปิดเผยว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พ.ศ.  2545  และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ.  2557  กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่  100  คน  ต้องดำเนินการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของลูกจ้างทั้งหมด  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงานแก่ลูกจ้าง/บุคคลทั่วไปให้สูงขึ้น  หากดำเนินการไม่ครบตามสัดส่วนที่กำหนด  ต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  ซึ่งผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการฝึกอบรมหรือพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างของตนเองจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานได้ร้อยละร้อย  (2 เท่า)  และยังได้รับความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ  อีก  อาทิ  การฝึกอบรม  การดำเนินงานเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  การพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตร  Hingtechnology  การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  การดำเนินงานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  หรือการฝึกด้านอื่นในลักษณะเดียวกัน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  22  นครศรีธรรมราช  เพิ่มช่องทางในการบริการแก่ผู้ประกอบกิจการ  ให้มีความสะดวกรวดเร็ว  ลดค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  จึงจัดให้มีบริการยื่นผ่าน  ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการอิเล็กทรอนิกส์  (e-Service)  และไม่ต้องยื่นเป็นเอกสารต่อไป  ทำให้การบริการสามารถออกหนังสือรับรองได้เร็วขึ้น  ทันต่อความต้องการและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22  นครศรีธรรมราช  โทรศัพท์/โทรสาร 0-7539-9297


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ