กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชควบคุม "กัญชง กัญชา กระท่อม"

ข่าวทั่วไป Friday June 25, 2021 16:19 —ThaiPR.net

กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชควบคุม

นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากกระแสที่ประชาชนให้ความสนใจในการปลูกพืชควบคุม ๓ ชนิด ประกอบด้วย กัญชง กัญชา และกระท่อม ซึ่งล่าสุด กัญชง และกัญชา ได้รับการปลดล็อคทางกฎหมายให้ประชาชนสามารถขออนุญาตเพาะปลูกได้แล้ว ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้ขณะนี้มีเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางส่วน แสดงความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชดังกล่าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืช

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเรียนว่าขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังไม่ได้เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มพืชดังกล่าว โดยอยู่ระหว่างการหารือแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชควบคุมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะนายทะเบียนเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้การขึ้นทะเบียนพืชควบคุมดังกล่าวขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากพืชควบคุมดังกล่าวจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5  จึงต้องมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้รัดกุม เมื่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้กำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจะสามารถดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในกลุ่มพืชควบคุมดังกล่าวได้

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนที่เกษตรกร สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ คือการรวมกลุ่มสำหรับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขออนุญาตขอปลูกพืชควบคุมดังกล่าว กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย บุคคลธรรมดา (ประชาชนทั่วไป เกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ) หรือนิติบุคคล (หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน) สามารถขออนุญาตปลูกกัญชง กัญชา ได้แล้ว แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของและเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจน สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือในส่วนภูมิภาคสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) หรือสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานของ อย. (https://www.fda.moph.go.th) ในส่วน กระท่อม ขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้สามารถเพาะปลูกได้ตามกฎหมาย ต้องรอการตราร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ....ก่อน

ทั้งนี้ เกษตรกรที่รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพด้านการเกษตร แล้วมีความประสงค์จะขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน สามารถดำเนินการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน 

ข้อมูล: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ