มทร.อีสาน จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร เป็นอธิการบดี มทร.อีสาน

ข่าวทั่วไป Thursday October 14, 2021 16:26 —ThaiPR.net

มทร.อีสาน จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯ แต่งตั้ง รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร เป็นอธิการบดี มทร.อีสาน

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เมื่อเวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์.ดร.โฆษิต ศรีภูธร ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งพิธีดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา ซึ่งมีคณะผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ร่วมแสดงความยินดีภายในงาน

โดยพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในครั้งนี้  มี ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้อันเชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วางที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมี ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จากนั้น รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี ถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยดอกไม้ รับพระบรมราชโองการ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภา มทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.อีสาน และตัวแทนจาก กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธี

สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีเนื้อหาว่า ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวิโรจน์ ลิ้มไขแสง ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นั้น เนื่องจาก นายวิโรจน์ ลิ้มไขแสง ครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 อาศัยอำนาจตามความในตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จึงได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายโฆษิต ศรีภูธร ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 โดยประกาศไว้ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งมี ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ

ด้าน รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร ได้กล่าวสำนึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า ข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ และตระหนักในภาระหน้าที่ของตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติและมุ่งเน้นด้านงานบริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ทะนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและอนุรกษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นแหล่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่มีความเข้มแข็ง ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในครั้งนี้

ข้าพระพุทธเจ้าขอให้สัตย์ปฏิญาณว่า จะปฏิบัติราชการด้วยความจงรักภักดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และจะดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นองค์กรวิชาการที่สร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ สืบไป รศ.ดร.โฆษิต กล่าวทิ้งท้าย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ