ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล (HENG) เริ่มซื้อขาย 19 ต.ค. นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 18, 2021 10:18 —ThaiPR.net

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล (HENG) เริ่มซื้อขาย 19 ต.ค. นี้

บมจ. เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล ผู้นำการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อในภาคเหนือ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 19 ต.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 7,429.50 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า "HENG"

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "HENG" ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564

HENG เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน (สินเชื่อจำนำทะเบียน) และนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต ภายใต้ชื่อ "เฮงลิสซิ่ง" ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมกันของผู้ให้บริการสินเชื่อ 4 รายใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการที่หลากหลาย ครบวงจร และการมุ่งขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพทุกภูมิภาคทั่วประเทศ (ณ มิ.ย. 2564 มี 451 สาขา ใน 52 จังหวัด) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินเชื่อของลูกค้าทุกกลุ่ม ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำรงชีพ

HENG มีทุนชำระแล้ว 3,810 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก 800.84 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลทั่วไปวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 1.95 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายและมูลค่าระดมทุน 1,561.63 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 7,429.50 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์อีก 4 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล เปิดเผยว่า HENG เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในอนาคต โดยมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ไปขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้บางส่วนให้กับสถาบันการเงิน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย HENG มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อชั้นนำ ที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่ออย่างครบวงจร เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในทุกระดับ ด้วยความตั้งใจที่จะให้บริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม

HENG มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) กลุ่มทวีเฮง ถือหุ้น 36.70% 2) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 10.00% และ 3) กลุ่มพัฒนสิน ถือหุ้น 9.98% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา (Book building) คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E Raito) ที่ 29.00 เท่า โดยคำนวนจากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2563 ถึงไตรมาสที่ 2/2564) ซึ่งเท่ากับ 256.1 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (Fully Diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.07 บาท/หุ้น ทั้งนี้ HENG มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.hengleasing.com และที่ www.set.or.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ