ม.ศรีปทุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวทั่วไป Wednesday October 27, 2021 10:45 —ThaiPR.net

ม.ศรีปทุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันอังคารที่ 9 - วันพุธที่10  พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้อง Board Room ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

โดยได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 ดังรายนามต่อไปนี้

  1. ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิกการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธาน
  2. ผศ.ดร.พัทรียา เห็นกลาง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรรมการ
  3. ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ
  4. ผศ.ดร.จิรพงษ์ จันทร์งาม รองคณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กรรมการ
  5. ผศ.ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรรมการและเลขานุการ
  6. ผศ.ดร.ภรชัย จูอนุวัฒนกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ