TFG ส่ง บ.ย่อย TFFM เซ็น MOU กับ ม.เกษตรฯ "ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกชนิดใหม่" เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday December 14, 2021 10:38 —ThaiPR.net

TFG ส่ง บ.ย่อย TFFM เซ็น MOU กับ ม.เกษตรฯ

บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด (TFFM) ภายใต้ บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อร่วมกันจัดตั้งหน่วยวิจัยนวัตกรรมอาหารสัตว์ สนับสนุนงานวิชาการและวิจัยด้านการพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกชนิดใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ "นายเพชร นันทวิสัย" ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ระบุความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยพัฒนางานวิจัยด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ และนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ รวมทั้งการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ พร้อมสนับสนุนด้านบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญทางอาหารสัตว์และงบประมาณมูลค่ารวมกว่า 35 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 5 ปี ในการร่วมดำเนินงานวิจัยกับทีมงานของอาจารย์และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ปศุสัตว์ของประเทศ หน่วยงานวิชาการทั้งของภาครัฐและเอกชน

นายเพชร นันทวิสัย ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด (TFFM) ภายใต้ บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้รับมอบอำนาจแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ร่วมลงนาม โดยเป็นการลงนามเพื่อร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้าน "การพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกชนิดใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์" ซึ่งรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิต และความร่วมมืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกใหม่สำหรับอาหารสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบที่ได้จากภายในประเทศ การสร้างโรงอาหารสัตว์ขนาดเล็กสำหรับการทดสอบการใช้วัตถุดิบทางเลือกใหม่ซึ่งมีระบบการผลิตเทียบเคียงกับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ระดับอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในศาสตร์ทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนารูปแบบของวัตถุดิบทางเลือกใหม่ให้สามารถใช้ในระบบการผลิตอาหารสัตว์ระดับอุตสาหกรรมได้ โดยความร่วมมือนี้ยังประโยชน์ให้เกิดการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรทางด้านอาหารสัตว์ของทั้งมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนอีกด้วย

"สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนางานวิจัยด้านวัตถุดิบทางเลือกเพื่อเพิ่มมูลค่าของเหลือหรือผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกใหม่ เป็นแนวทางการผลิตอาหารสัตว์อย่างยั่งยืน ผ่านการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ทางเลือกที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Bio-Circular-Green Economy) เป็นการเพิ่มขีดความสามรารถในการแข่งขันของธุรกิจอาหารสัตว์ ซึ่งต้นทุนอาหารสัตว์คิดเป็นประมาณ 60% ของต้นทุนการผลิตสัตว์ ผลจากงานวิจัยจะมีประโยชน์ทั้งในการพัฒนาด้านวิชาการอาหารสัตว์รวมถึงเทคโนโลยีการผลิต เพื่อต่อยอดนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์และการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยจะถูกถ่ายทอดไปยังผู้ที่มีความสนใจ เพื่อช่วยพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกอาหารสัตว์อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวอีกว่าในส่วนของ TFG พร้อมให้การสนับสนุนงานวิจัย ด้านงบประมาณ ห้องปฏิบัติการ สถานที่ทำการวิจัย รวมไปถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารสัตว์ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียน การสอนของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามเป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทฯมีความยินดีและมีความพร้อมที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากทางบริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้รอบด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ TFG จะช่วยรองรับการขยายตัวของบริษัทอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ