11 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน ร่วมแข่งขันสุดยอดพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ข้อมูลอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นแบบดิจิทัล

ข่าวทั่วไป Monday January 17, 2022 13:19 —ThaiPR.net

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน ร่วมแข่งขันสุดยอดพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ข้อมูลอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นแบบดิจิทัล

วันที่ 14  มกราคม 2565  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประกวด Museum Pool Contest 2021 ภายใต้แนวคิด "จากวิถีชีวิตท้องถิ่นสู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์"

การประกวดในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันสร้างข้อมูลนำชมอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นด้วยแอปพลิเคชันมิวเซียมพู (Museum pool) และขยายไปสู่การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้ง 11 แห่ง เพื่อตอบโจทย์ CBT (Community - Based Tourism) หรือการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และความยั่งยืนในระยะยาว  

ดร.กัลยา อุดมวิทิต  รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวว่า จากความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ทั้ง 11 สถาบัน กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2564 (เพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/home/news_post/nectec-mou/)  ซึ่งมุ่งมั่นร่วมมือนำงานวิจัยและพัฒนาในกลุ่มนวัตกรรมการศึกษาของเนคเทค ไปสนับสนุนนโยบายของประเทศภายใต้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่พัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ หรือ โมเดลเศรษฐกิจ BCG  นั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นก้าวหนึ่งของเวทีความร่วมมือฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาพิพิธภัณฑ์ข้อมูลอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นออนไลน์ โดยนำเอาผลงานวิจัย "Museum Pool" หรือระบบบริหารจัดการเนื้อหานำชมพิพิธภัณฑ์ที่สามารถแสดงผ่านโมไบล์แอปพลิเคชัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าชมทุกพิพิธภัณฑ์ในเครือข่ายได้จากที่เดียว มาประยุกต์ใช้งาน กิจกรรมนี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการที่เนคเทคได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กทปส. หรือ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ พัฒนาผลงานวิจัย นำไปสู่การต่อยอดที่เพิ่มมูลค่าเปิดโอกาสให้ชุมชนมีระบบ ecosystem ด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่นที่สมบูรณ์

การประกวดในครั้งนี้ มีทีมสมัครและส่งผลงานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ เข้าร่วมการประกวดในรอบคัดเลือก ถึง 33 ทีม/พิพิธภัณฑ์ จาก 11 สถาบัน และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 13 ทีม จาก 7 สถาบัน ได้แก่ เรือนพ่อคง เรือนโคราช และพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จาก มรภ.นครราชสีมา, ตามรอยหลวงปู่มั่น  มรภ.อุบลราขธานี,  พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส  มรภ.สกลนคร, หอโหวดร้อยเอ็ด มรภ.ร้อยเอ็ด, พิพิธภัณฑ์ผ้าเฮือนคำมุ  มรภ.ชัยภูมิ, พิพิธภัณฑ์วัดบ้านสร้างเรือง อำเภอเมืองฯ มรภ.ศรีสะเกษ, พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมร้อยลายพันปี และพิพิธภัณฑ์อาหารท้องถิ่นเมืองสุรินทร์ จาก มรภ.สุรินทร์ สามารถชมผลงานของทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ https://www.facebook.com/MuseumsPool

ผลตัดสินการประกวด

รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

ผลงาน : พิพิธภัณฑ์ภัณฑ์วัดสิรินทรวรารามภูพร้าว เมืองเรืองแสง สถาบันราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานี

ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม ต้นกัลปพฤกษ์เรืองแสง แหล่งกำเนิดความอุดมสมบูรณ์ในป่าหิมพานต์ตามคติความเชื่อ ทางพุทธศาสนา แผ่ขยายแสงแห่งธรรม เรืองรอง ส่องนำชีวิต สโลแกนการนำเสนอพิพิธภัณฑ์ที่มาจากการทำงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน "On the GLOW: Glowing and Living Our Ways - เรืองรอง ด้วยครรลองแบบเรา-ชุมชนเมืองเรืองแสง" แสดงเส้นทางท่องเที่ยว ในรูปแบบปักหมุดแผนที่ และอธิบายรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเมืองเรืองแสง On the GLOW จึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่วัดเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจเพื่อหยั่งรากวัฒนธรรม ศิลปะ ศาสนาลงในวิถีชีวิต และเรืองรองในชุมชนตลอดไป

ชมวิดิโอไฮไลท์ผลงานที่ https://youtu.be/dK8Hdz8fSKg

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

ผลงาน : วัดป่ากุง สถาบันาชภัฏจังหวัดร้อยเอ็ด

นำเสนอความน่าสนใจที่ควรเข้าชมในวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งประวัติความเป็นมาของวัตถุต่างๆ ที่จัดแสดงในวัด นำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยว ถึง 5 เส้นทาง ทั้งแบบเต็มวัน และครึ่งวัน สำหรับผู้เวลาน้อย

ชมวิดิโอไฮไลท์ผลงานที่ https://youtu.be/Ahs4DfoWHTM

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

ผลงาน : ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ อำเภอกุสุมาลย์ สถาบันราชภัฏจังหวัดสกลนคร

ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร รวบรวมและแสดง การอนุรักษ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดำรงชีพ รวมไปถึงเครื่องประดับชนิดต่างๆ ของบรรพบุรุษไทโส้ โดยจัดแสดงไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น และสืบทอดทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียม  ประเพณีที่ดีงามสืบไป

ชมวิดิโอไฮไลท์ผลงานที่  https://youtu.be/f_7r_SVbwAA

รางวัลชมเชยได้รับรางวัลมูลค่า 2,000 บาท

ผลงาน : พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส สถาบันราชภัฏจังหวัดสกลนคร

นำเสนอความโดดเด่นของผลงานที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาแสดงทั้งหมด 44 รายการรวมถึง อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ทั้งหมด 19 องค์ ที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว และเส้นทางการท่องเที่ยว 11 รายการ รวมถึงนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุสำคัญห้ามพลาด 23 รายการ

ชมวิดิโอไฮไลท์ผลงานที่   https://www.youtube.com/watch?v=RIlVOQ3AZME

รางวัล Popular vote ได้รับรางวัลมูลค่า 2,000 บาท

ผลงาน : มหาเจดีย์ชัยมงคล สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ก่อสร้างเพื่อเป็นศูนย์กลางของการฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยการปฏิบัติจริงตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นที่ตั้งของรูปเหมือนแกะสลักด้วยหินของพระเถรานุเถระของภาคอีสาน จำนวน 101 องค์ นำเสนอพร้อมเส้นทางท่องเที่ยวน่าสนใจรอบพระมหาเจดีย์ชัยมงคล แบบ 2 วัน 1 คืน ด้วยแอปพลิเคชัน Museum pool ชมความสวยงามของพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชมน้ำตกและวิวสวย ๆ ที่วัดถ้ำโสดา แวะนั่งจิบกาแฟอร่อย ๆ ที่ร้านกาแฟชื่อดัง ไปต่อที่วัดศรีศะอาดชมความสวยงามของรูปปั้นพญานาค ปิดท้ายด้วยศึกษาหาความรู้เกษตรแบบผสมผสาน

ชมวิดิโอไฮไลท์ผลงานที่ https://youtu.be/vEZrWayrxOk

วันที่ 14  มกราคม 2565  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ผนึกกำลังร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประกวด Museum Pool Contest 2021 ภายใต้แนวคิด "จากวิถีชีวิตท้องถิ่นสู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์"

การประกวดในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันสร้างข้อมูลนำชมอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นด้วยแอปพลิเคชันมิวเซียมพู (Museum pool) และขยายไปสู่การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ โดยทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้ง 11 แห่ง เพื่อตอบโจทย์ CBT (Community - Based Tourism) หรือการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และความยั่งยืนในระยะยาว  

ดร.กัลยา อุดมวิทิต  รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวว่า จากความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ทั้ง 11 สถาบัน กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2564 (เพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/home/news_post/nectec-mou/)  ซึ่งมุ่งมั่นร่วมมือนำงานวิจัยและพัฒนาในกลุ่มนวัตกรรมการศึกษาของเนคเทค ไปสนับสนุนนโยบายของประเทศภายใต้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่พัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ หรือ โมเดลเศรษฐกิจ BCG  นั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นก้าวหนึ่งของเวทีความร่วมมือฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาพิพิธภัณฑ์ข้อมูลอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นออนไลน์ โดยนำเอาผลงานวิจัย "Museum Pool" หรือระบบบริหารจัดการเนื้อหานำชมพิพิธภัณฑ์ที่สามารถแสดงผ่านโมไบล์แอปพลิเคชัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าชมทุกพิพิธภัณฑ์ในเครือข่ายได้จากที่เดียว มาประยุกต์ใช้งาน กิจกรรมนี้เกิดขึ้นภายใต้โครงการที่เนคเทคได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กทปส. หรือ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ พัฒนาผลงานวิจัย นำไปสู่การต่อยอดที่เพิ่มมูลค่าเปิดโอกาสให้ชุมชนมีระบบ ecosystem ด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่นที่สมบูรณ์

การประกวดในครั้งนี้ มีทีมสมัครและส่งผลงานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ เข้าร่วมการประกวดในรอบคัดเลือก ถึง 33 ทีม/พิพิธภัณฑ์ จาก 11 สถาบัน และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 13 ทีม จาก 7 สถาบัน ได้แก่ เรือนพ่อคง เรือนโคราช และพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จาก มรภ.นครราชสีมา, ตามรอยหลวงปู่มั่น  มรภ.อุบลราขธานี,  พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส  มรภ.สกลนคร, หอโหวดร้อยเอ็ด มรภ.ร้อยเอ็ด, พิพิธภัณฑ์ผ้าเฮือนคำมุ  มรภ.ชัยภูมิ, พิพิธภัณฑ์วัดบ้านสร้างเรือง อำเภอเมืองฯ มรภ.ศรีสะเกษ, พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมร้อยลายพันปี และพิพิธภัณฑ์อาหารท้องถิ่นเมืองสุรินทร์ จาก มรภ.สุรินทร์ สามารถชมผลงานของทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ https://www.facebook.com/MuseumsPool

ผลตัดสินการประกวด

รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

ผลงาน : พิพิธภัณฑ์ภัณฑ์วัดสิรินทรวรารามภูพร้าว เมืองเรืองแสง สถาบันราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานี

ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม ต้นกัลปพฤกษ์เรืองแสง แหล่งกำเนิดความอุดมสมบูรณ์ในป่าหิมพานต์ตามคติความเชื่อ ทางพุทธศาสนา แผ่ขยายแสงแห่งธรรม เรืองรอง ส่องนำชีวิต สโลแกนการนำเสนอพิพิธภัณฑ์ที่มาจากการทำงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน "On the GLOW: Glowing and Living Our Ways - เรืองรอง ด้วยครรลองแบบเรา-ชุมชนเมืองเรืองแสง" แสดงเส้นทางท่องเที่ยว ในรูปแบบปักหมุดแผนที่ และอธิบายรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเมืองเรืองแสง On the GLOW จึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่วัดเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจเพื่อหยั่งรากวัฒนธรรม ศิลปะ ศาสนาลงในวิถีชีวิต และเรืองรองในชุมชนตลอดไป

ชมวิดิโอไฮไลท์ผลงานที่ https://youtu.be/dK8Hdz8fSKg

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

ผลงาน : วัดป่ากุง สถาบันาชภัฏจังหวัดร้อยเอ็ด

นำเสนอความน่าสนใจที่ควรเข้าชมในวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งประวัติความเป็นมาของวัตถุต่างๆ ที่จัดแสดงในวัด นำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยว ถึง 5 เส้นทาง ทั้งแบบเต็มวัน และครึ่งวัน สำหรับผู้เวลาน้อย

ชมวิดิโอไฮไลท์ผลงานที่ https://youtu.be/Ahs4DfoWHTM

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

ผลงาน : ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ อำเภอกุสุมาลย์ สถาบันราชภัฏจังหวัดสกลนคร

ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร รวบรวมและแสดง การอนุรักษ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดำรงชีพ รวมไปถึงเครื่องประดับชนิดต่างๆ ของบรรพบุรุษไทโส้ โดยจัดแสดงไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น และสืบทอดทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียม  ประเพณีที่ดีงามสืบไป

ชมวิดิโอไฮไลท์ผลงานที่  https://youtu.be/f_7r_SVbwAA

รางวัลชมเชยได้รับรางวัลมูลค่า 2,000 บาท

ผลงาน : พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส สถาบันราชภัฏจังหวัดสกลนคร

นำเสนอความโดดเด่นของผลงานที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาแสดงทั้งหมด 44 รายการรวมถึง อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ทั้งหมด 19 องค์ ที่แปรสภาพเป็นแก้วผลึกใสสีขาว และเส้นทางการท่องเที่ยว 11 รายการ รวมถึงนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุสำคัญห้ามพลาด 23 รายการ

ชมวิดิโอไฮไลท์ผลงานที่   https://www.youtube.com/watch?v=RIlVOQ3AZME

รางวัล Popular vote ได้รับรางวัลมูลค่า 2,000 บาท

ผลงาน : มหาเจดีย์ชัยมงคล สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ก่อสร้างเพื่อเป็นศูนย์กลางของการฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยการปฏิบัติจริงตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นที่ตั้งของรูปเหมือนแกะสลักด้วยหินของพระเถรานุเถระของภาคอีสาน จำนวน 101 องค์ นำเสนอพร้อมเส้นทางท่องเที่ยวน่าสนใจรอบพระมหาเจดีย์ชัยมงคล แบบ 2 วัน 1 คืน ด้วยแอปพลิเคชัน Museum pool ชมความสวยงามของพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชมน้ำตกและวิวสวย ๆ ที่วัดถ้ำโสดา แวะนั่งจิบกาแฟอร่อย ๆ ที่ร้านกาแฟชื่อดัง ไปต่อที่วัดศรีศะอาดชมความสวยงามของรูปปั้นพญานาค ปิดท้ายด้วยศึกษาหาความรู้เกษตรแบบผสมผสาน

ชมวิดิโอไฮไลท์ผลงานที่ https://youtu.be/vEZrWayrxOk


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ