กทม.ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีพบเชื้อโควิดในสถานศึกษา เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19

ข่าวทั่วไป Wednesday January 19, 2022 10:37 —ThaiPR.net

กทม.ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีพบเชื้อโควิดในสถานศึกษา เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวถึงการจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีพบการติดเชื้อโควิด 19 ของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสังกัด กทม. ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้ทำความเข้าใจและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ของสถานศึกษา โดยประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อตรวจคัดกรองให้นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยสุ่มตรวจนักเรียนร้อยละ 15 ของนักเรียนทั้งหมดแต่ละโรงเรียนตามความเหมาะสมทุกสัปดาห์ นอกจากนั้น ยังได้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้ปกครองตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK และให้โรงเรียนรายงานผลตรวจผ่านระบบ BEMIS (Bangkok Education Management lnformation System)

นอกจากนั้น สำนักงานเขต โดยคณะกรรมการการตรวจประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน ระดับสำนักงานเขต ได้กำกับให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรการ Sandbox : Safety Zone in Schoool อย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา ตลอดจนเน้นย้ำประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือให้นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนให้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ประกอบด้วย (1) Distancing เว้นระยะห่าง (2) Mask wearing สวมหน้ากาก (3) Hand washing ล้างมือ (4) Testing คัดกรองวัดไข้ (5) Reducing ลดการแออัด และ (6) Cleaning ทำความสะอาด รวมทั้ง 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ประกอบด้วย (1) Self-care ดูแลตนเอง (2) Spoon ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (3) Eating รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ (4) Track ลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียน (5) Check สำรวจตรวจสอบ และ (6) Quarantine กักกันตัวเอง และแนวทาง 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษา (ประเภทไป-กลับ) ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย (1) ประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน Thai Stop COVID Plus (TSC)+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID (2) จัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble (3) จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ (4) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และการจัดการขยะ (5) จัด School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อม (6) ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route) กรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และรถสาธารณะ และ (7) จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ประกอบด้วย ผลการประเมินThai Save Thai (TST) ผลตรวจ ATK ภายใน 7 วัน ประวัติการรับวัคซีน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองตลอดภาคการศึกษา

นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า สำนักอนามัย ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการและแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งตรวจสอบครู บุคลากร เด็ก ผู้ปกครอง และกลุ่มเสี่ยง ต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทตามการแพร่ระบาดในพื้นที่ มีระบบการเฝ้าระวังอย่างเหมาะสมและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ