วว. /มรภ. ลำปาง ลงนาม MOU ส่งเสริม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดลำปาง

ข่าวทั่วไป Monday March 14, 2022 14:04 —ThaiPR.net

วว. /มรภ. ลำปาง ลงนาม MOU ส่งเสริม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลงนามบันทึกความเข้าใจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วย "การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดลำปาง" เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดลำปาง นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสนองตอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของกระทรวง อว. ที่ต้องการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในด้านเกษตร จุลินทรีย์ อาหาร และเวชสำอางไทย รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสนี้ ดร. อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติ

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ดำเนินงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2564   ผ่าน "โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับด้วยนวัตกรรมเกษตรตามแนวทางมาลัยวิทยสถาน อว." ซึ่งได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีเป็นรูปธรรม สำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินงานร่วมกันในระยะเวลา 2 ปี ภายใต้บันทึกความเข้าใจครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาตามนโยบายเศรษฐกิจ BCG  ได้แก่  เศรษฐกิจชีวภาพ  เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio-Circular-Green Economy  เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ดำเนินการให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของจังหวัดลำปางอย่างคุ้มค่า  ได้แก่  การลดของเสีย การนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ เพื่อสร้างและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติ ร่วมมือพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติด้านการวิเคราะห์ทดสอบและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่  กระตุ้นให้เกิดการนำรายได้คืนสู่การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งชุมชน ท้องถิ่น ที่เป็นฐานรากของทรัพยากร อันจะทำให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง (Inclusive growth)

"...วว.หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการพัฒนาพื้นที่ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จะได้ผลลัพธ์ที่สร้างผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน และนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป..." ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าว

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ยึดปรัชญาการเป็น "มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ลงพื้นที่ในจังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ ไปขับเคลื่อนให้ชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะในเรื่องการเกษตร อาหารและเวชสำอาง รวมทั้งด้านสมุนไพรต่างๆ ตามศักยภาพที่เรามีอยู่ สำหรับความร่วมมือที่ได้รับการอนุเคราะห์จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย วว. ในครั้งนี้ นับจากนี้ไปมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะนำองค์ความรู้ต่างๆของทั้ง วว.หรือ มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกันลงไปขับเลื่อนในกับเศรษฐกิจของชุมชนฐานราก รวมทั้งการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ในเรื่องของสมุนไพรเป็นหลัก เนื่องจากหลายท้องที่ในจังหวัดลำปางที่มีสมุนไพรเหมือนกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ และงานวิจัยต่างๆ ร่วมกันต่อไปในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  รับคำแนะนำปรึกษา และรับบริการด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก วว.  ติดต่อได้ที่  โทร. 0 2577 9000   โทรสาร  0 2577 9009  เว็บไซต์ www.tistr.or.th  อีเมล tistr@tistr.or.th  Line@TISTR

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ