ม.ศรีปทุม มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครองรุ่นที่ 1

ข่าวทั่วไป Wednesday April 27, 2022 16:05 —ThaiPR.net

ม.ศรีปทุม มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครองรุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  ศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน รุ่นที่ 1 (ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง) โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นประธานในพิธีฯ

พร้อมมอบโล่รางวัลเรียนดีเด่น ,เข็มวิทยฐานะ และเสื้อแจ๊คเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมฯ ณ ห้องประชุม Convention 1 ชั้น4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

อาจารย์นิติ เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง  ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) รุ่นที่ 1 (Certificate Program in Administrative Law Administrative Court Procedure and Administrative Litigation) โดย ศูนย์กฎหมายศรีปทุม(SLC) ได้ดำเนินการอบรมมีระยะเวลาการศึกษา 8 เดือน (สิงหาคม - เมษายน) ศึกษาว้นจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตนักกฎหมายในระดับประกาศนียบัตรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการปรับใช้กฎหมาย(Application) สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครองให้แก่ผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่ ก.พ. รับรองของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรกอบวิชาชีพทางกฎหมาย (Legal Profession) ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ที่ปฎิบัติงานในภาคเอกชนซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงาน แต่ยังขาดความรู้ในทางวิชาการ (Academic Knowledge)ที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญญาที่จนประสบในการทำงาน

อาจารย์นิติ กล่าวต่อว่า สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ผ่านหลักสูตรการอบรมครั้งนี้ จะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ พัฒนาและอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล ก่อให้เกิดบรรทัดฐานในการบริหารราชการแผ่นดินและสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะภายใต้หลักนิติธรรม อีกทั้งผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ดังปรัชญาของคณะนิติศาสตร์ที่ว่า "ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม" และเมื่อได้ชื่อว่าเป็นนักกฎหมายปกครองแล้ว ก็ย่อมมีหน้าที่ประการหนึ่งที่สังคมคาดหวังอย่างยิ่ง คือ การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ไปใช้ในการทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ