มกอช. จับมือ CFIA จัดสัมมนา "รู้ทันข้อกฎหมาย…ส่งออกแคนาดาปลอดภัยจากจุลินทรีย์"

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday May 5, 2022 09:56 —ThaiPR.net

มกอช. จับมือ CFIA จัดสัมมนา

มกอช. จับมือ CFIA จัดสัมมนา "รู้ทันข้อกฎหมาย?ส่งออกแคนาดาปลอดภัยจากจุลินทรีย์"  เสริมความรู้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทยุณภาพ สอดรับเกณฑ์มาตรฐานของแคนาดา     

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย มกอช. ร่วมกับองค์การตรวจสอบอาหารแคนาดา (Canadian Food Inspection Agency : CFIA) ได้จัดการสัมมนา "รู้ทันข้อกฎหมาย?ส่งออกแคนาดาปลอดภัยจากจุลินทรีย์" ผ่านระบบการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Teleconference ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบเฝ้าระวังและปฏิบัติงานกำกับดูแลห้องปฏิบัติการทดสอบอ้างอิง (Reference Laboratory) ผู้ประกอบการผลิต แปรรูป และส่งออกอาหารไปยังแคนาดา พร้อมทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ จำนวนประมาณ 170 คน เข้าร่วมสัมมนา

การสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการให้ข้อมูลเกณฑ์ปฏิบัติ แนวทางพัฒนามาตรฐานการเฝ้าระวัง ตลอดจนถึงความพร้อมทางห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจสอบความปลอดภัยด้านจุลชีววิทยาของแคนาดาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลตามกฎหมายแม่บทและระเบียบ Safe Food for Canadians ที่เป็นกฎหมายแม่บทความปลอดภัยอาหารของแคนาดาที่ได้รับการปรับปรุงข้อบทให้มีความทันสมัย โดยเฉพาะการใช้หลักการควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Controls) อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ที่ถือเป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่โครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ (CODEX) กำลังผลักดันให้เป็นมาตรฐานระดับสากล ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของกรมวิชาการเกษตรและกรมปศุสัตว์ให้การบรรยายโครงสร้างความพร้อมและแนวทางบริการตรวจสอบสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความเชื่อมั่นในแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบและรับรองของประเทศไทย โดยเฉพาะในการพัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาของรัฐที่ประเทศคู่ค้าสำคัญทั่วโลกให้การยอมรับ

มกอช. ได้พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน CFIA ของแคนาดา มาเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ของทั้งภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานของรัฐสามารถปฏิบัติด้านมาตรฐานระบบคุณภาพและการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารให้สอดคล้องกับข้อกำหนดภายใต้กฎหมาย Safe Food for Canadians ตลอดจนถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ซึ่งส่งผลให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยที่มีคุณภาพ สามารถขยายตลาดเข้าถึงผู้บริโภคของแคนาดาได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของสินค้าประมงที่ไทยมีความร่วมมือในการจัดทำความตกลงความเข้าใจร่วมด้านการยอมรับความเท่าเทียมในระบบการตรวจสอบรับรอง (MRA) ที่ดำเนินการโดยกรมประมงตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งทำให้โรงงานภายใต้ MRA ได้รับการอำนวยความสะดวกทางการค้าเป็นพิเศษ และยังสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ในกลุ่มไก่แปรรูปได้อย่างเป็นทางการด้วย

"แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำเข้าสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์ของไทย และยังเป็นประเทศเป้าหมายที่ไทยจะพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าโดยจัดทำความตกลงการค้าเสรีพหุภาคี อาเซียน-แคนาดา จึงถือเป็นตลาดที่มีโอกาสการเติบโตทางการค้าสูง การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จึงถือเป็นการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูป จนถึงหน่วยงานรับรอง ตรวจสอบ และให้คำปรึกษา ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพห่วงโซ่การผลิตของไทย โดยเฉพาะความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาที่ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความปลอดภัยที่สำคัญในการค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างประเทศ" เลขาธิการ มกอช. กล่าว

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ