Youth Volunteers for APEC, อบรมสร้างสรรค์โดยกระทรวงพม. ออกแบบโดย ศูนย์ฯATCSW

ข่าวทั่วไป Thursday May 19, 2022 13:56 —ThaiPR.net

Youth Volunteers for APEC, อบรมสร้างสรรค์โดยกระทรวงพม. ออกแบบโดย ศูนย์ฯATCSW

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " Youth Volunteer for APEC ผ่านระบบ video conference โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบการประชุมนานาชาติ กรอบความร่วมมือของเอเปค บทบาทและผลประโยชน์ของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมเอเปค (ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก) บทบาทและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการจัดประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ จำนวน 3 รุ่น ในชื่อ Youth Volunteer for APEC ซึ่งออกแบบโดย ASEAN Training Centre for Social Work and Social Welfare (ATCSW)

ภายใต้การอบรมโดยวิทยากรกว่า 12 ท่าน ที่ให้ความรู้อย่างน่าสนใจและหลากหลาย พร้อมกับรับฟังคำถามจากผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ APEC

จากการอบรมทั้ง 3 สัปดาห์ ของแต่ละรุ่น ทำให้เราได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องของความสามารถทางวัฒนธรรม พลังของศตวรรษที่ 21 แนวคิดของวิทยากรแต่ละท่านในบริบทต่างๆ คุณภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก การสร้างทักษะแห่งอนาคต การสร้างขีดความสามารถในตลาดแรงงาน Soft power เป็นต้น

Youth Volunteer for APEC สามารถเป็นพลังของศตวรรษที่ 21 ได้ ถ้าเราช่วยกันผลักดันให้คนในประเทศเข้าใจแบบแผนของวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ เข้าใจกลไกต่าง ๆ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นได้ โดยการให้ความรู้กับคนในพื้นที่ ช่วยกันพัฒนาและต่อยอด ช่วยกันประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าในประเทศ ไปสู่สายตาชาวโลก ตัวอย่างเช่น การประชาสัมพันธ์ลงโซเชียลมีเดีย พร้อมติด #YouthVolunteerForAPEC2022 #APEC2022THAILAND เพื่อให้สามารถสื่อสารและเสริมสร้างความเข้าใจ และพัฒนาพื้นที่นั้นๆให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ และบริบทของ APEC เพื่อให้ชาวต่างชาติสนใจมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย จะทำให้เศรษฐกิจดียิ่งขึ้นเนื่องจากการรับรู้สิ่งต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ จะทำให้สื่อสารได้อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน

การนำความรู้เกี่ยวกับ APEC มาพัฒนาประเทศนั้น มีอยู่ด้วยกันหลายทาง โดยทางแรก คือ การนำความรู้เกี่ยวกับ APEC ไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น การพัฒนาท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่ และอีกทางหนึ่ง ที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในหลาย ๆ ภาคส่วนกำลังขับเคลื่อนอยู่ คือ การนำความรู้เกี่ยวกับ APEC มาเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาในระดับประเทศ หรือในระดับสากล เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องเผชิญ ในสมาชิก APEC ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ การใช้กลไกของที่มีอยู่ในประเทศ อย่างเช่น เวทีการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายต่างๆ เพื่อเรียกร้องไปยังสมาชิก APEC และผลักดันให้จัดเวทีเพื่อแก้ไขปัญหา ย่อมทำให้ประเทศได้รับประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาในที่สุด

ประกอบกับประสบการณ์และความรู้ที่เยาวชนได้รับนั้น ใช่ว่าจะต้องนำไปปฎิบัติอย่างเดียว แต่ยังสามารถนำมาถ่ายทอดในรูปแบบองค์ความรู้ เป็นแรงบันดาลใจ ปลูกฝังทัศนคติ ให้ผู้ฟังมีความรู้สึกสนใจและศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองในด้านทักษะภาษา ทัศนคติ การฝึกฝน ความอดทน และความรอบคอบ ในการนำองค์ความรู้นี้มาใช้ประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ความสำคัญของความรู้และเยาวชนของเอเปคนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะผู้ที่ได้เข้าร่วมและได้รับการอบรมให้เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีพลังและแรงผลักดันในการขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ในสังคมเมื่อคนรุ่นใหม่ได้รับการอบรมในสิ่งที่ถูกต้อง และนำมาพัฒนาสังคมตามองค์ความรู้ที่ได้รับมา ย่อมส่งผลประโยชน์สูงสุดต่อคนในชาติอย่างแน่นอน

เขียนโดย 1.วรเมธ โรจนหัสดินทร์ 2.ปภาวิน ทับสุวรรณ 3.อัสมา จำเนียร4.เพชรายุทธ ทรงชุ่ม 5.วรกมล เจริญสม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ