พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง รุ่นที่ 3 - 4 ม.ศรีปทุม

ข่าวทั่วไป Tuesday June 21, 2022 09:07 —ThaiPR.net

พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง รุ่นที่ 3 - 4 ม.ศรีปทุม

ศูนย์กฎหมายศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครองอวิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4  (ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง) โดยมี ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ผ่านการอบรมฯ ในการนี้ อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย ยังได้มอบโล่รางวัลเรียนดีเด่นและเสื้อแจ๊คเก็ต แก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นในครั้งนี้ด้วย  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565

อาจาย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "ประกาศนียบัตรทางกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครอง" และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 (Certificate Program in Administrative Law Administrative Court Procedure and Administrative Litigation) โดย ศูนย์กฎหมายศรีปทุม(SLC SPU) เป็นผู้ดำเนินการอบรมภายในระยะเวลาการศึกษารวม 8 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักกฎหมายในระดับประกาศนียบัตรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีทักษะในการปรับใช้กฎหมาย(Application) สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและคดีปกครองให้แก่ผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่ ก.พ. รับรองของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย (Legal Profession) ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ที่ปฎิบัติงานในภาคเอกชน ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงาน แต่ยังขาดความรู้ในทางวิชาการ (Academic Knowledge) จะได้นำความรู้มาปรับใช้ในการแก้ปัญหา ให้ประสบผลสำเร็จในการทำงานต่อไป

และท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ จะได้นำความรู้ที่ได้ ไปร่วมในการสร้างสรรค์ พัฒนาและอำนวยความยุติธรรมทางการปกครองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล ก่อให้เกิดบรรทัดฐานในการบริหารราชการแผ่นดิน และสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะภายใต้หลักนิติธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับประชาชนต่อไป อาจารย์กุศล กล่าว.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ