'ปลัดแรงงาน' เปิดโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต

ข่าวทั่วไป Wednesday June 22, 2022 11:41 —ThaiPR.net

'ปลัดแรงงาน' เปิดโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อน ประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) เพื่อให้ข้าราชการของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เกิดการรับรู้ถึงปัญหาและช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส บูรณาการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ สู่การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ณ โรงแรมเดอะ พาลาซโซ่ ในวันนี้ ( 22 มิถุนายน 2565)

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การอบรมและการฝึกปฏิบัติตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเดือนสิงหาคม 2565 จะนำพาให้บุคลากรของกระทรวงแรงงานเกิดการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดำรงตน ตระหนักรู้และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สามารถเปิดมุมมองกรอบในการแก้ปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้กระทรวงแรงงานมีภาพลักษณ์ในการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรม การต่อต้านการทุจริต และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันการทุจริตนั้น ได้นำรูปแบบการประเมินหลักเกณฑ์ ITA การใช้ระบบอิเล็คทรอนิกส์เข้ามาช่วยการดำเนินงาน การวางมาตรการป้องกัน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชน เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อทำให้กระทรวงแรงงานมีความโปร่งใส ปราศจากทุจริต มีศักยภาพ สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์

การอบรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การบรรยายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติที่สำคัญในการปฏิบัติราชการ และกิจกรรมที่ 2 การฝึกปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานในส่วนกลาง จำนวน 110 คน ส่วนภูมิภาค(พื้นที่ปริมณฑล) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ