กทม.เน้นความสำคัญคุณภาพอาหารนักเรียน-ติดตามตรวจสอบผ่านระบบ Thai School Lunch for BMA

ข่าวทั่วไป Thursday June 23, 2022 10:10 —ThaiPR.net

กทม.เน้นความสำคัญคุณภาพอาหารนักเรียน-ติดตามตรวจสอบผ่านระบบ Thai School Lunch for BMA

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวกรณีนักวิชาการเสนอแนะ ให้ความสำคัญกับคุณภาพอาหาร เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กนักเรียนว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด กทม. โดยมีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและค่าอาหารกลางวัน รวมทั้ง กทม.ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้สำนักงานเขต เป็นผู้ดำเนินการค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยสำนักการศึกษาได้จัดสรรค่าอาหารเช้าให้นักเรียน คนละ 15 บาท รวมทั้งหมด 200 วัน และค่าอาหารกลางวัน คนละ 25 บาท มาจากเงินอุดหนุนฯ 21 บาท และเงิน กทม. เพิ่มเติม 4 บาท รวมเป็น 25 บาท/คน

นอกจากนี้ โรงเรียนสังกัด กทม.ยังใช้ระบบ Thai School Lunch for BMA กำหนดรายการอาหารเช้าและอาหารกลางวัน เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละช่วงวัย และได้รับสารอาหารต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยโรงเรียนได้แต่งตั้งครูผู้มีหน้าที่ด้านโภชนาการ กำหนดรายการอาหารในแต่ละวัน และมีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ประกอบอาหารและสารปนเปื้อน มีคณะกรรมการกลางตรวจคุณภาพอาหารและน้ำดื่มทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. พร้อมทั้งกำกับ ดูแล ตรวจการจัดหาอาหารเช้าและกลางวันของนักเรียน แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น 6 กลุ่มเขต ติดตามผลจากระบบ Thai School Lunch for BMA โดยแยกเป็นเขตและรายโรงเรียน ซึ่งรายการอาหารที่โรงเรียนกำหนดในแต่ละวัน ระบบจะแสดงจำนวน พลังงาน และสารอาหารตามหลักโภชนาการอย่างครบถ้วน อีกทั้งยังจัดโครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบอาหารนักเรียน กทม. ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 437 โรงเรียน ตามขนาดของโรงเรียน ประกอบด้วย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ