วว. ผนึกกำลังสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมพัฒนากำลังคน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ข่าวทั่วไป Thursday June 30, 2022 09:42 —ThaiPR.net

วว. ผนึกกำลังสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมพัฒนากำลังคน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รศ.ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ การพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการร่วมกันในการยกระดับศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังคน เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ องค์ความรู้และเทคโนโลยี ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกอบรมเสริมทักษะวิชาชีพ งานวิจัย รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบราง ยานยนต์ไฟฟ้า หุ่ นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ อาหารและบรรจุภัณฑ์ เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและทักษะตรงตามความต้องการเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป โอกาสนี้คณะผู้บริหาร บุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม กวท. ชั้น 8 อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  นับตั้งแต่เริ่มมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยมีทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาประเทศที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สำเร็จบรรลุได้ตามเป้าหมายคือ การสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพและคุณธรรม รวมไปถึงการส่งเสริมให้คนในประเทศมีความสามารถและทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นต่อการยกระดับเทคโนโลยีไทยไปสู่ยุคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ดังนั้นการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของประเทศ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภาคส่วนต่างๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้า ทันยุคสมัย ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

"...วว.  เป็นหน่วยงานหลักด้านการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดการวิจัยพัฒนา และบริการวิเคราะห์ทดสอบ  บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ  ตลอดจนมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ของประเทศ  นอกจากนั้นยังมีความพร้อมและมีศักยภาพในการสนับสนุนสถาบันการศึกษา ด้านการพัฒนาทักษะขั้นสูงของบุคลากรทั้งจากระบบการศึกษาและบุคลากรในวัยทำงาน โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากประสบการณ์ทำงานจริง เพื่อพัฒนาทักษะและผลิตกำลังคนให้ตรงตามความต้องการภาคอุตสาหกรรม  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมตามแผนการพัฒนาประเทศต่อไป..." ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  กล่าว

อนึ่ง สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา  เป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มุ่งเน้นให้การศึกษาด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีบนฐานของวิทยาศาสตร์และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความชำนาญในการปฏิบัติ ทำการสอน วิจัย ริเริ่ม ถ่ายทอด ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยให้ผู้เข้ารับการศึกษามีโอกาสศึกษาด้านวิชาชีพเฉพาะทางจนถึงระดับอุดมศึกษา  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ปลูกฝังให้นักเรียนและนักศึกษาเป็นพลเมืองดี มีจิตอาสา และมีวินัย เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา  คณะบริหารธุรกิจ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วว. พร้อมให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้คำแนะนำปรึกษาด้านธุรกิจ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เสริมแกร่งเกษตรกร ผู้ประกอบการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 เว็บไซต์ www.tistr.or.th E-mail : tistr@tistr.or.th line@TISTR IG : tistr_ig


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ