อบรมหลักสูตร Work System Design (การออกแบบระบบงาน) วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น.

ข่าวทั่วไป Tuesday July 5, 2022 16:37 —ThaiPR.net

อบรมหลักสูตร Work System Design (การออกแบบระบบงาน) วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น.

การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและยั่งยืน องค์กรต้องมีการออกแบบระบบงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิผล ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลักขององค์กร และมีการกำหนดกระบวนการที่สำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการกระบวนการ การปฏิบัติงานประจำวันที่ดี มีการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจให้กับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความสุขในการทำงานให้แก่บุคลากร และบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพิจารณาและกำหนดระบบงาน และกระบวนการที่สำคัญขององค์กร
 • เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาว่ากระบวนการใดเป็นกระบวนการที่องค์กรควรดำเนินการเอง และกระบวนการใดควรให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ
 • เพื่อให้องค์กรมีการกำหนดข้อกำหนดของกระบวนการ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อ.เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร และการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

หัวข้อ

 • Part 1
  • Process Management in Concept
  • แนวคิดในการจัดการกระบวนการ  การออกแบบ การจัดการ การปรับปรุง กระบวนการ
 • Part 2
  • Work System Design
  • การพิจารณาความต้องการของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การออกแบบระบบงาน
  • การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนดว่ากระบวนการใด องค์กรดำเนินการเอง หรือ หาพันธมิตร
  • ข้อกำหนดของระบบงาน
 • Part 3
  • Work Process Design
  • การกำหนดกระบวนการทำงานที่สำคัญ
  • การกำหนดข้อกำหนดของกระบวนการ และตัวชี้วัดที่สำคัญระดับกระบวนการ
 • Part 4
  • Manage and Improvement Process Concept
  • แนวทางการจัดการกระบวนการ ควบคุมการปฏิบัติงานประจำวัน
  • การพิจารณาความสูญเสีย (Wastes) ในระบบงานและกระบวนการทำงานที่สำคัญ
  • แนวคิดและเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดผลิตภาพ
  • แนวคิดการพัฒนาระบบงานเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ftpi.or.th/event/76153

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 451-456

อีเมล์ : training@ftpi.or.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ