มอบรางวัล "24 บุคคลทรงคุณค่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"

ข่าวทั่วไป Wednesday August 10, 2022 15:10 —ThaiPR.net

มอบรางวัล

มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  จัดพิธีมอบรางวัลบุคคลทรงคุณค่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโอกาสครบรอบ 80 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมงาน ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี           

นายแพทย์สถาพร กล่าวว่า มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดตั้งรางวัลบุคคลทรงคุณค่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกันสรรหาและคัดเลือกบุคคลทรงคุณค่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งที่เกษียณอายุราชการแล้ว และที่ปฏิบัติราชการในปัจจุบัน ผู้มีคุณูปการต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านต่างๆ ที่สมควรได้รับการเชิดชู และประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลทรงคุณค่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโอกาสครบรอบ 80 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่มีผลงานในการพัฒนากรมฯ ในด้านต่างๆ อีกทั้งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ปฏิบัติราชการในปัจจุบัน ได้บันทึก จดจำ และนำมาเป็นต้นแบบในการทำงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลทรงคุณค่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามรายชื่อที่บุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เสนอมา ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคคลทรงคุณค่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 24 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางอัจฉรา มีวาสนา 2. ศาสตราจารยนายแพทย์ประกอบ ตู้จินดา 3. แพทย์หญิงนาทีรัตน์ สังขวิภา 4.แพทย์หญิงบุญล้วน พันธุมจินดา 5. เภสัชกรหญิงท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา 6. นายแพทย์ปัญญา สอนคม 7.เภสัชกรหญิงอมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ 8. เภสัชกรหญิงจุไรรัตน์ รุ่งโรจนารักษ์ 9. แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ 10. เภสัชกรหญิง ดร.จงดี ว่องพินัยรัตน์ 11. ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ภักดี โพธิศิริ 12. นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา 13. ดร.กาญจนา กาญจนสินิทธ์ 14. นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ 15. เภสัชกรหญิง ดร.สุมล ปวิตรานนท์ 16.ดร.ปนัดดา ซิลวา 17. นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต 18. นางหรรษา ไชยวานิช 19. นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ 20.ดร.อุษาวดี ถาวระ 21. นางธีรนารถ จิวะไพศาลพงศ์ 22. เภสัชกร ดร.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร 23. ดร.วิยะดา เจริญศิริวัฒน์ 24. นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า บุคคลทรงคุณค่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 24 ท่าน ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีคุณูปการ ต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหาร ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้านวิชาการ และด้านสนับสนุนงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีผลในการสร้างงานและขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ มีผลงานและนวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมา นับเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น สร้างคุณค่าให้กับองค์กร เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ประเทศชาติจวบจนปัจจุบัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ