มกอช. kick off สร้างการเรียนรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร e-learning

ข่าวทั่วไป Thursday August 18, 2022 10:50 —ThaiPR.net

มกอช. kick off สร้างการเรียนรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร e-learning

มกอช. kick off สร้างการเรียนรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ในรูปแบบออนไลน์ e-learning เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ด้านพืชอาหาร

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและยกระดับการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ผู้สอน นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ให้สามารถนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมุ่งสู่การเกษตรที่มีมาตรฐานและยั่งยืน และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายการยกระดับบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร รวมทั้งเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร มกอช. จึงดำเนินงานจัดทำระบบการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยจัดทำหลักสูตรการอบรมออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ขึ้น ซึ่งในปี 2565 ได้จัดทำ 2 หลักสูตร คือ มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2564) และ มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ การผลิต การแปรรูป การแสดงฉลาก การจำหน่ายผลิตผล และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ มกษ. 9000-2564 ซึ่งเป็นมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่

สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อาจารย์ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตร และสถาบัน การศึกษาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยตรวจสอบรับรองและที่ปรึกษาเกษตรกรทั้งภาครัฐและเอกชน เกษตรกรผู้ผลิต นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่ง มกอช. ได้ร่วมกับ บริษัท มาลาบลูม จำกัด ดำเนินการออกแบบและจัดทำระบบ e-learnning online corse ขึ้น บนเว็บไซต์รูปแบบภาษาไทย มีองค์ประกอบที่วางไว้ คือ ข้อมูลรายลายละเอียดของหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา ระยะเวลาของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม อาทิ URL ของเว็บไซต์ แหล่งเรียนรู้อื่นๆ เอกสารประกอบการเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น วีดีโอ/คลิปสั้นๆ การลอง pretest-post test การทำแบบฝึกหัด จนถึงการออกใบประกาศนียบัตรในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์

"มกอช. คาดหวังว่าการอบรมดังกล่าว จะเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Learning) โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2564) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจได้ต่อไป" เลขาธิการ มกอช. กล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ