กรมวิชาการเกษตรผงาด รับรางวัล "องค์กร ส่งเสริม คนดี คนเก่ง คนกล้า" จากวุฒิสภา

ข่าวทั่วไป Friday September 16, 2022 11:13 —ThaiPR.net

กรมวิชาการเกษตรผงาด รับรางวัล

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้เข้ารับรางวัล "องค์กร ส่งเสริม คนดี คนเก่ง คนกล้า" ณ. อาคารรัฐสภา โดยรางวัลดังกล่าว คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้มอบให้กรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการมอบรางวัลส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า

รางวัลส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า เป็นรางวัลที่ต้องการสร้างและส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วนในสังคมปัจจุบัน ที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การดำเนินการที่ชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการสร้างคนดี คนเก่งและส่งเสริมคนดี ให้เป็น ทรัพยากรหลักในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญร่วมกันโดยเริ่มจากต้นทาง ถึงปลายทาง กล่าวคือ จากสถาบันครอบครัว สถานศึกษา กลุ่มอาชีพ ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยการมอบรางวัลให้คนดี คนเก่ง คนกล้า จะเป็นการกระตุ้น แรงบันดาลใจ ในการประพฤติ การปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ในชุมชม สังคมและประเทศ เป็นตัวอย่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความดี ความเก่ง และความกล้าคู่กันไป

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ได้มีส่วนดำเนินการส่งเสริม และผลักดันการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้าอยู่เสมอ อันจะเห็นได้จากการมอบรางวัลในระดับต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ในการเป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า อาทิมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลโครงการพระราชดำริดีเด่น รางวัลคุณภาพการบริการและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (DOA Together Award) รางวัลเลิศรัฐ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลนักวิจัยดีเด่น นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรยังได้มอบรางวัลเกษตรกรดีเด่น ให้กับเกษตรกรที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 คัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นในแต่ละภูมิภาค ให้ได้รับความภูมิใจ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรด้วย

ทั้งนี้การดำเนินการมอบรางวัลให้แก่องค์กรในระยะที่ 1 นี้ ทางคณะกรรมาธิการจะมอบโล่รางวัลให้กับองค์กรราชการเป็นหลัก พร้อมกับมีแผนการที่จะดำเนินการในระยะต่อไปโดยเพิ่มองค์กรให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น โดยในระยะที่ 1 นี้จะมีหน่วยงานต่างๆ จำนวน 74 หน่วยงาน ได้แก่ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ รัฐสภา เข้ารับรางวัลดังกล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ