NT Youth Club ชุมชนโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร นำนวัตกรรมดิจิทัลต่อยอดยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม

ข่าวทั่วไป Wednesday September 21, 2022 17:22 —ThaiPR.net

NT Youth Club ชุมชนโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร นำนวัตกรรมดิจิทัลต่อยอดยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่ ณ หอประชุมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2565 โครงการ "เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club"

โดยมี นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือและเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร โรงเรียนโกสัมพีวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมลงนามโดย ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นางวรวรรณี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา นายบุญชุบ อ้นศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการ จังหวัดกำแพงเพชร นายณัฐวรรธน์ วงษ์ไกรนาค โทรศัพท์จังหวัดกำแพงเพชร มี นายชนินทร์ สีหะโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล 2 รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการตลาดและสื่อสารองค์กร NT ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคเหนือ NT นายวสันต์ เสนาะกรรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคกลาง เหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ NT ร่วมเป็นสักขีพยานฯ ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชนอื่น หรือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไป สนองนโยบายของรัฐบาล

นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ทางจังหวัดกำแพงเพชรยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT รัฐวิสาหกิจหลักในการให้บริการด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ มีความมุ่งมั่น สร้างความแข็งแกร่งให้กับเยาวชนและชุมชนในทุกพื้นที่ให้เกิดการบูรณาการได้อย่างยั่งยืนผ่านโครงการ เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งด้าน CSR ของ NT ผมถือเป็นโอกาสอันดีของพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้มีกิจกรรมดี ๆ เพื่อชุมชน ผมรู้สึกภาคภูมิใจแทนเยาวชนและชุมชนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก IT และ Social Media ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมรวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบในการใช้ดิจิทัลสร้างเศรษฐกิจที่ดีต่อไปในอนาคต จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองมรดกโลกที่มีทรัพยากรอันทรงคุณค่าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของผืนป่าตะวันตก อุทยานประวัติศาสตร์ พระบรมธาตุนครชุม อีกทั้งผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อเสียง เช่น กล้วยไข่ ผักปลอดสารพิษและวัตถุดิบอื่น ๆ อีกมากมาย

นายชนินทร์ สีหะโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล 2 รักษาการผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการตลาดและสื่อสารองค์กร NT กล่าวว่า โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Clubเป็นโครงการด้าน CSR ของ NT ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านความสามารถหลัก ในด้านบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของ NT ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกชุมชน มีการจัดทำแผนและ ดำเนินการตามแผนฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของโครงการฯ ทั้งนี้ NT มีแผนที่จะพัฒนาการดำเนินการ NT CSR โดยให้ความสำคัญในส่วนของเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ไอซีทีอย่างถูกต้องสำหรับ เด็กและเยาวชน

การจัดกิจกรรมโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ปี 2565ของชุมชนโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นชุมชนลำดับที่ 3 ของปี 2565 โดยการคัดเลือกชุมชนและเยาวชนเข้าร่วมโครงการของจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการคัดเลือกชุมชนที่ให้ความสนใจในโครงการ เป็นชุมชนที่มีความพร้อมและสนใจที่จะเรียนรู้การใช้สื่อ อินเทอร์เน็ต พร้อมสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี IoT สามารถแบ่งปันองค์ความรู้ความสำเร็จให้กับชุมชนอื่น หรือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนต่อไป โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้อง และการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัยมีการอบรมด้านไอซีทีและเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับชุมชน เยาวชน การทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook , YouTube , Website , tiktok รวมถึงเทคนิคการถ่ายภาพ การตัดต่อ วิดีโอ และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Smart Kids Code เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดโรงเรียนโกสัมพีวิทยาเข้าถึงทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสั่งงานให้บอร์ดสมองกลทำงานตามคำสั่ง (Coding) ซึ่งการเขียน Coding จะเป็นการใช้ชุดคำสั่งเป็น Block ซึ่งสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายกว่า รวมถึงสามารถต่อยอดจากการศึกษา Coding นำไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน หรือพัฒนาอุปกรณ์ไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ IOT ที่มีจำหน่ายทั่วไป เช่น การสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบมือถือ หรือการทำ Smart Farm นอกจากนี้ภายในงานจะมีการนำนิทรรศการเทคโนโลยี IoT โครงการ Smart Kids Code โดยจะนำหุ่นยนต์มาสาธิต โดยให้หุ่นยนต์ เดินตามเส้น และการบังคับผ่านมือถือ ให้น้อง ๆ ที่สนใจได้ทดลองพร้อมทั้งมี Clip VDO เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ได้ดำเนินการอบรมไปแล้ว และสินค้าของชุมชน อาทิ กระยาสารทกล้วยไข่ ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า/พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า บ้านโกสัมพี เสื้อคอกระเช้า/เสื้อชั้นในผู้สูงอายุ กระทงเปลือกข้าวโพด ผักปลอดสารพิษ กาแฟโละโคะ เป็นต้น

NT CSR มีโครงการที่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและการศึกษา อาทิ โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club โครงการเน็ตประชารัฐ เป็นต้น ด้านสาธารณสุข อาทิ สุขศาลาพระราชทาน โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO) โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ Green NT การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement) NT ดำเนินการในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ด้าน IT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ