ก.ล.ต. ผนึกองค์การสหประชาชาติ และ PRI จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบธุรกิจในธุรกิจตลาดทุน เพื่อส่งเสริมหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 27, 2022 09:13 —ThaiPR.net

ก.ล.ต. ผนึกองค์การสหประชาชาติ และ PRI จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบธุรกิจในธุรกิจตลาดทุน เพื่อส่งเสริมหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผสานความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ (UN) และ Principles for Responsible Investment (PRI) จัดงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ"Responsible Investment in Practice: Implementing ESG Incorporation in Listed Equity and Fixed Income" เพื่อให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ และการผนวกปัจจัยด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจและกระบวนการทำงาน (ESG integration) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

งานสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. UN และ PRI เพื่อสนับสนุนและช่วยให้ตลาดทุนไทยเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ UN ผ่านการทำงานร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (ESG) และการลงทุนที่สอดคล้องตามแนวทางของ SDGs โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจาก PRI และผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนจากต่างประเทศที่เป็นผู้ร่วมลงนามในหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ (PRI signatories) มาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนที่รับผิดชอบ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและเป้าหมายของ UN SDGs โดยสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้าน ESG integration เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักการลงทุนที่รับผิดชอบที่พัฒนาขึ้นโดย PRI ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามบริบทของตนซึ่งจะช่วยให้ตลาดทุนไทยมีพัฒนาการด้านความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ในการนี้ ก.ล.ต. ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการร่วมดำเนินการกับทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยไปสู่ตลาดทุนที่ยั่งยืนตามเป้าหมายของ UN SDGs ต่อไป"

Ms. Gita Sabharwal, United Nations Resident Coordinator in Thailand กล่าวว่า "ตลาดทุนมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย และจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกมีความกังวลต่อความยั่งยืนในระยะยาวมากขึ้นเรื่อย ๆ การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบบนพื้นฐานการให้ความสำคัญต่อประเด็นด้าน ESG จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ทั้งนี้ หลักการลงทุนที่รับผิดชอบที่จัดทำโดย PRI ควรได้รับการสนับสนุนในประเทศไทยและการลงทุนตามหลักการดังกล่าวควรมาจากผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ อนึ่ง นอกเหนือจากการลงทุนที่สอดคล้องกับหลัก BCG และกรอบนโยบายอื่น ๆ แล้ว ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นแบบอย่างดีในตลาดทุนสามารถสร้างแรงผลักดันในกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน ที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการรวมความหลากหลายของกลุ่มคนความเสมอภาค และความโปร่งใส ซึ่งขั้นตอนสำคัญในการมุ่งสู่ทิศทางดังกล่าวนี้ ได้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วในงาน Sustainable Thailand Forum โดยมีการรวมพลังผู้ลงทุนสถาบันและธนาคารรวม 43 หน่วยงาน ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกันกว่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ร่วมลงนามประกาศเจตจำนงในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ บนหลักการลงทุนแห่งความยั่งยืนที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ"

Mr. James Robertson, Head of Asia (ex-China & Japan), PRI กล่าวว่า "PRI มีความยินดีอย่างยิ่งที่หลักการลงทุนที่รับผิดชอบที่พัฒนาโดย PRI ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและบริษัทต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้มีการนำแนวทางการลงทุนที่ผนวกปัจจัยด้านความยั่งยืน เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน เป็นต้น ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ PRI รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับ ก.ล.ต. และ องค์การสหประชาชาติ (UN) ในการแบ่งปันความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการลงทุนที่รับผิดชอบให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดทุนไทย โดยงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากงานสัมมนาออนไลน์ที่จัดร่วมกับ ก.ล.ต. และ UN เมื่อปี 2564 โดย PRI หวังว่าจะได้สานต่อความร่วมมืออันดีนี้ต่อไปในอนาคต"


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ