ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕)

ข่าวทั่วไป Monday August 23, 2021 15:04 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

(ฉบับที่ ๕) โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับชำระภาษีหรือ เงินอื่นใดที่บุคคลต้องชำระ พิจารณาขยายระยะเวลาการชำระภาษีหรือเงินอื่นใดเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษี และการยื่นรายงานตามประมวลรัษฎากร เฉพาะกรณีการยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษี และการยื่นรายงาน ตามมาตรา ๖๗ มาตรา ๖๗ ทวิ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๑ ตรี วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีที่จะต้องยื่นรายการและชำระภาษี และยื่นรายงาน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกไปเป็นภายในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๒ แบบแสดงรายการภาษีหรือแบบรายงานที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับการขยายกำหนดเวลา มีดังนี้

(๑) ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามแบบ ภ.ง.ด.๕๐ ภ.ง.ด.๕๑ ภ.ง.ด.๕๒ ภ.ง.ด.๕๕ และบัญชีงบดุล บัญชีทาการ และบัญชีกาไรขาดทุน บัญชีรายรับ รายจ่าย หรือบัญชีรายรับก่อนหักรายจ่ายที่มีบุคคลตามมาตรา ๓ สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ตรวจสอบและรับรองในรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี

(๒) แบบรายงานประจาปีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน ตามมาตรา ๗๑ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (Disclosure Form)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ