ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๖)

ข่าวทั่วไป Monday August 23, 2021 09:56 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๖) โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการรับชำระภาษีหรือ เงินอื่นใดที่บุคคลต้องชำระ พิจารณาขยายระยะเวลาการชำระภาษีหรือเงินอื่นใดเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนาส่ง หรือการชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เฉพาะกรณีการยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนาส่งภาษี และการชำระภาษี ตามมาตรา ๓ เตรส มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๕ จัตวา มาตรา ๖๙ ทวิ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๐ ทวิ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๓/๕ มาตรา ๘๓/๖ มาตรา ๘๓/๗ และตามมาตรา ๙๑/๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับ กรณีที่จะต้องยื่นรายการ การนาส่งภาษี และการชำระภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะต้องยื่นภายในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือภายในวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วแต่กรณี ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากาไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อ ๒ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนาส่งภาษี และการชำระภาษี ตามมาตรา ๓ เตรส มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๕ จัตวา มาตรา ๖๙ ทวิ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๐ ทวิ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๓/๕ มาตรา ๘๓/๖ มาตรา ๘๓/๗ และตามมาตรา ๙๑/๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับ กรณีที่จะต้องยื่นรายการ การนาส่งภาษี และการชำระภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะต้องยื่นภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือภายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วแต่กรณี ออกไปเป็นภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากาไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อ ๓ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนาส่งภาษี และการชำระภาษี ตามมาตรา ๓ เตรส มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๕ จัตวา มาตรา ๖๙ ทวิ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๐ ทวิ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๓/๕ มาตรา ๘๓/๖ มาตรา ๘๓/๗ และตามมาตรา ๙๑/๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับ กรณีที่จะต้องยื่นรายการ การนาส่งภาษี และการชำระภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะต้องยื่นภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วแต่กรณี ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากาไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อ ๔ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการ การนาส่งภาษี และการชำระภาษี ตามมาตรา ๓ เตรส มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๕ จัตวา มาตรา ๖๙ ทวิ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๐ ทวิ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๓/๕ มาตรา ๘๓/๖ มาตรา ๘๓/๗ และตามมาตรา ๙๑/๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับ กรณีที่จะต้องยื่นรายการ การนาส่งภาษี และการชำระภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะต้องยื่นภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วแต่กรณี ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากาไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อ ๕ แบบแสดงรายการภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนาส่งภาษีได้รับการขยายกำหนดเวลา มีดังนี้

(๑) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.๑ ภ.ง.ด.๒ ภ.ง.ด.๓ ภ.ง.ด.๕๓ ภ.ง.ด.๕๔ (๒) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.๓๐ และ ภ.พ.๓๖ (๓) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบ ภ.ธ.๔๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ