ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นคำร้องขอคืนภาษีอากร สำหรับการดำเนินการตามข้อบทว่าด้วยวิธีการดำเนินการเพื่อความตกลงร่วมกัน

ข่าวทั่วไป Wednesday July 21, 2021 09:57 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นคำร้องขอคืนภาษีอากร สำหรับการดำเนินการตามข้อบทว่าด้วยวิธีการดำเนินการเพื่อความตกลงร่วมกัน

ของสัญญาหรือข้อผูกพันว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อน เพื่อรองรับการดำเนินการตามข้อบทว่าด้วยวิธีการดำเนินการเพื่อความตกลงร่วมกันของสัญญาหรือข้อผูกพันว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่รัฐบาลไทยได้ทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือ ที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ทาไว้กับสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศอย่างสมบูรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ขยายกำหนดเวลาการยื่นคำร้อง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นคำร้องขอคืนภาษีอากรตามมาตรา ๒๗ ตรี และมาตรา ๖๓ แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้มีสิทธิขอคืนภาษีอากรตามผลของการดำเนินการตามข้อบทว่าด้วยวิธีการดำเนินการเพื่อความตกลงร่วมกัน กรณีที่พ้นกำหนดเวลาการยื่นคำร้องขอคืนภาษีอากร ออกไปอีก เป็นเวลา ๖๐ วันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับหนังสือแจ้งผลการดำเนินการตามข้อบทว่าด้วยวิธีการดำเนินการ เพื่อความตกลงร่วมกันจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของประเทศไทย ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่สัญญาหรือ ข้อผูกพันว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนได้กำหนดให้ใช้บังคับผลการดำเนินการนั้นโดยไม่คานึงถึง อายุความตามประมวลรัษฎากร

"ข้อบทว่าด้วยวิธีการดำเนินการเพื่อความตกลงร่วมกัน" หมายความว่า ข้อบทว่าด้วยวิธีการดำเนินการเพื่อความตกลงร่วมกัน (Mutual Agreement Procedure) ของสัญญาหรือข้อผูกพัน ว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่รัฐบาลไทยได้ทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือที่สำนักงานการค้า และเศรษฐกิจไทยได้ทาไว้กับสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศ

"เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามสัญญาหรือข้อผูกพันว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่รัฐบาลไทยได้ทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือที่สำนักงานการค้า และเศรษฐกิจไทยได้ทาไว้กับสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการยื่นคำขอของผู้มีสิทธิขอคืนภาษีอากรที่ได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดำเนินการตามข้อบทว่าด้วยวิธีการดำเนินการเพื่อความตกลงร่วมกัน (Mutual Agreement Procedure) ของสัญญาหรือข้อผูกพันว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่รัฐบาลไทย ได้ทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือที่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ทาไว้กับสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ