สวนดุสิตโพล: การเลี้ยงดูเด็กในยุคโควิด-19

ข่าวผลสำรวจ Monday November 22, 2021 08:34 —สวนดุสิตโพล

/

การเลี้ยงดูบุตรหลานในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต สุขภาพร่างกาย และสภาพจิตใจ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล?มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน         ที่มีบุตรหลานอายุ 0-15 ปีทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,154 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2564 สรุปผล ได้ดังนี้
1. การเลี้ยงดูบุตรหลานในปัจจุบัน
  คนในครอบครัว ปู่ย่า ตายาย ช่วยเลี้ยง 49.14%   เลี้ยงเอง 45.45%   จ้างพี่เลี้ยงมาดูแล 4.05%   ส่งไปศูนย์เลี้ยงเด็ก 1.36%
2. เปรียบเทียบการเลี้ยงดูบุตรหลานระหว่าง ?ยุคสมัยก่อน? กับ ?ยุคสมัยนี้?
  ยากขึ้น 77.64%     เหมือนเดิม 12.41%    ง่ายขึ้น 9.95%
3. วิธีดูแลบุตรหลานในยุคโควิด-19
อันดับ 1     ใช้เวลาร่วมกัน หากิจกรรมทำร่วมกัน      83.75%
อันดับ 2     เน้นดูแลสุขอนามัย การสวมหน้ากาก ล้างมือ     69.23%
อันดับ 3     เป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็ก      68.98%
อันดับ 4     ไม่เข้มงวด ให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ลองผิด ลองถูก      64.52%
อันดับ 5     พูดคุยกัน รับฟัง อธิบายด้วยเหตุและผล        61.91%

4. เรื่องหนักใจที่มีต่อการดูแลบุตรหลานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19
อันดับ 1     กังวลการติดเชื้อโควิด-19         74.57%
อันดับ 2     การเรียนทั้งออนไลน์และออนไซต์         62.90%
อันดับ 3     พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ     60.32%
อันดับ 4     สภาพจิตใจ อารมณ์         57.00%
อันดับ 5     การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเด็ก          52.83%

5. ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรหลาน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,974.60 บาทต่อเดือน

6. ท่านมองว่าบุตรหลานของท่านดูแลรับผิดชอบตัวเองได้หรือไม่
  ค่อนข้างดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ 56.10%   ดูแลรับผิดชอบตัวเองได้เป็นอย่างดี 26.26%   ไม่สามารถดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ 17.64%

7. สิ่งที่อยากให้ภาครัฐดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลเด็ก
อันดับ 1     ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า     80.87%
อันดับ 2     สนับสนุนการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีทุนเรียนฟรี      79.22%
อันดับ 3     มีนโยบายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21         73.83%
อันดับ 4     คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของเด็ก ป้องกันอาชญากรรม การล่วงละเมิด และการใช้ความรุนแรง           72.78%
อันดับ 5     พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ     72.35%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : การเลี้ยงดูเด็กในยุคโควิด-19

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีบุตรหลานอายุ 0-15 ปี ต่อกรณี           ?การเลี้ยงดูเด็กในยุคโควิด-19? จำนวนทั้งสิ้น 1,154 คน ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2564 พบว่า ปัจจุบันคนในครอบครัว ปู่ย่า ตายาย เป็นคนเลี้ยงดูเด็ก ร้อยละ 49.14 รองลงมาคือเลี้ยงเอง ร้อยละ 45.45 เมื่อเปรียบเทียบยุคสมัยก่อนกับยุคสมัยนี้การเลี้ยงดูบุตรหลานยากขึ้น ร้อยละ 77.64 วิธีดูแลบุตรหลานในยุคโควิด-19 คือ ใช้เวลาร่วมกัน หากิจกรรมทำร่วมกัน ร้อยละ 83.75 รองลงมาคือ เน้นดูแลสุขอนามัย ร้อยละ 69.23 สิ่งที่หนักใจคือกังวลการติดเชื้อโควิด-19 ร้อยละ 74.57 รองลงมาคือเรื่องการเรียน ร้อยละ 62.90 ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรหลานเฉลี่ยประมาณ 7,974.60 บาทต่อเดือน โดยมองว่าบุตรหลานค่อนข้างสามารถดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ ร้อยละ 56.10 สิ่งที่อยากให้ภาครัฐดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลเด็ก คือ ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคม เด็กเร่ร่อน เด็กกำพร้า ร้อยละ 80.87
ผู้ปกครองมองว่า ?เด็ก? ในปัจจุบันเลี้ยงดูยากขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเฉลี่ยเกือบแปดพันบาทต่อเดือน เมื่อพิจารณาข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า รายได้ของครัวเรือนไทยในช่วงครึ่งปีแรก (2564) เฉลี่ยประมาณ 28,454 บาท ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กจึงคิดเป็น 1 ใน 3 ของรายได้ ดังนั้นสิ่งที่จะส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กให้สามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพก็คือนโยบายของรัฐที่เน้นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สนับสนุนการศึกษาเด็กทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานการคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของเด็กเป็นสำคัญ

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

การเลี้ยงดูให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมาอย่างสมบูรณ์ เป็นความฝันสูงสุดของคนเป็นพ่อเป็นแม่ แต่ด้วยปัจจัยบางอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะในช่วงที่มีมาตรการล็อคดาวน์ ทำให้รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กต้องเปลี่ยนแปลงไป         พ่อแม่บางส่วนที่สามารถทำงานอยู่ที่บ้านได้ ก็จะมีเวลาในการทำกิจกรรมร่วมกันกับลูกมากขึ้น แต่ก็มีพ่อแม่บางส่วนที่ให้เด็กต้องอยู่กับผู้เลี้ยงดูที่เป็น ปู่ ย่า ตา ยาย หรือบุคคลอื่นแทน ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กสูญเสียโอกาสในการสร้างสัมพันธภาพ       ที่ดีกับพ่อและแม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้นคือยังมีพ่อแม่ที่ต้องพาเด็กออกไปทำงานด้วย ซึ่งบางครั้งสถานที่ทำงานก็ไม่เหมาะสม และพ่อแม่เองก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ ที่หนักสุดก็คือต้องปล่อยเด็กไว้ตามลำพัง ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กในช่วงยุคโควิด-19 นี้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบใด พ่อแม่และบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องวางแผนและออกแบบเพื่อให้เด็กสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ให้ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
นายศรชัย อุตสีนอก
ครูใหญ่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ