สวนดุสิตโพล: “เด็กไทย 2022” ในสายตาประชาชน

ข่าวผลสำรวจ Monday January 10, 2022 08:06 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: “เด็กไทย 2022” ในสายตาประชาชน
สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีเด็ก/บุตรหลานอยู่ในครอบครัว ?สวนดุสิตโพล?มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,064 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2565 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ?เด็กไทย ณ วันนี้? ในสายตาประชาชน
อันดับ 1     ฉลาด เรียนรู้เร็ว ใช้เทคโนโลยีได้เก่ง         79.42%
อันดับ 2     กล้าแสดงออก มั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเอง       75.19%
อันดับ 3     ชอบเล่นเกม เล่นโซเชียล     73.78%
อันดับ 4     ช่างพูด ช่างเจรจา มีศัพท์แปลกๆ      65.04%
อันดับ 5     มีความคิดเป็นของตัวเอง สร้างสรรค์     63.82%

2. ?จุดเด่น? ของเด็กไทย ณ วันนี้
อันดับ 1     ใช้สื่อโซเชียลได้ดี     85.61%
อันดับ 2     มีความเป็นตัวเองสูง       73.75%
อันดับ 3     มีอิสระทางความคิด คิดนอกกรอบ      61.90%
อันดับ 4     สนใจเหตุบ้านการเมืองมากขึ้น        54.37%
อันดับ 5     แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง กล้าตัดสินใจ          50.42%

3. สิ่งที่เด็กไทย ณ วันนี้ ควรพัฒนาเพิ่มเติม
อันดับ 1     การเข้าสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อาวุโส           84.77%
อันดับ 2     การจัดการอารมณ์ การใช้เหตุผลแก้ปัญหา     83.18%
อันดับ 3     การสื่อสาร การใช้คำพูดที่เหมาะสมกับกาลเทศะ      67.86%
อันดับ 4     คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย          64.38%
อันดับ 5     การคิดวิเคราะห์       62.41%

4. สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา ?เด็กไทย ณ วันนี้?
อันดับ 1     การแพร่ระบาดของโควิด-19        69.80%
อันดับ 2     ความเหลื่อมล้ำทางสังคม     68.49%
อันดับ 3     สื่อออนไลน์ สื่อโซเชียล        63.03%
อันดับ 4     ระบบการศึกษาของไทย        62.75%
อันดับ 5     ครู อาจารย์ สถานศึกษา        62.37%

5. สิ่งที่โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ ?เด็กไทย ณ วันนี้?
อันดับ 1     ต้องกักตัว เรียนออนไลน์     79.83%
อันดับ 2     ไม่สามารถไปเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้         78.42%
อันดับ 3     มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น     74.08%
อันดับ 4     กระทบด้านจิตใจ เครียด กังวล        57.30%
อันดับ 5     ขาดการมีวินัยในการเรียน      56.64%
*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : ?เด็กไทย 2022? ในสายตาประชาชน
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง เด็กไทย 2022 ในสายตาประชาชน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,064 คน สำรวจระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2565 พบว่า เด็กไทย ณ วันนี้ฉลาด เรียนรู้เร็ว             ใช้เทคโนโลยีเก่ง ร้อยละ 79.42 รองลงมาคือ กล้าแสดงออก มั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเอง ร้อยละ 75.19 จุดเด่นของเด็กไทย คือ ใช้สื่อโซเชียลได้ดี ร้อยละ 85.61 สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมคือ การเข้าสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อาวุโสกว่า ร้อยละ 84.77 สิ่งที่กระทบต่อการพัฒนาเด็กไทย คือ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ร้อยละ 69.80 ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ร้อยละ 68.49 และโควิด-19 ส่งผลให้เด็กต้องกักตัว เรียนออนไลน์ ร้อยละ 79.83
ปีนี้เป็นอีกปีที่วันเด็กแห่งชาติอยู่ในช่วงโควิด-19 ผลสำรวจตอกย้ำให้เห็นว่าโควิด-19 กระทบต่อการพัฒนาของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาและด้านสังคม ถึงแม้เด็กสมัยใหม่จะมีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ฉลาดรอบรู้ในทุก ๆ ด้าน แต่ทักษะทางสังคม (Social Skill) ก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผู้ปกครองจึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนบุตรหลานให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาตามสิ่งที่เด็กมีความถนัดเพื่อเตรียม          ความพร้อมในการเป็นเด็กที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้การดำเนินชีวิตของเด็กเปลี่ยนไป ทั้งการใช้ชีวิตประจำวันและการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กที่ต้องหันมาใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ประกอบกับพ่อ-แม่ผู้ปกครองเองก็มีภาระ           ในการทำงาน ต้องอาศัยสื่อเทคโนโลยีช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดู ทำให้เด็กเก่งทางด้านเทคโนโลยีและสามารถใช้สื่อโซเชียลได้คล่องแคล่วมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันเด็กจำนวนมากก็ขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่ง เนื่องจากเด็กต้องเรียนออนไลน์และไม่มีโอกาสได้ไปพบปะกับบุคคลอื่น ๆ ภายนอกครอบครัว สอดคล้องกับผลสำรวจของสวนดุสิตโพล ที่พบว่าเด็กไทยในปัจจุบันมีความโดดเด่นเรื่องของการใช้เทคโนโลยี กล้าแสดงออกมากขึ้นกว่าเด็กสมัยก่อน แต่ปัจจัยหลักที่กระทบต่อการพัฒนาเด็กไทยก็คือโควิด-19 ที่ส่งผลให้เด็กต้องกักตัว เรียนออนไลน์ อีกทั้งสิ่งที่เด็กไทยควรพัฒนา ก็คือ เรื่องของการเข้าสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อาวุโสกว่า

ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงษ์
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ