สวนดุสิตโพล: การใช้ชีวิตของคนไทยในยุคข้าวของแพง

ข่าวผลสำรวจ Monday January 31, 2022 08:12 —สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล: การใช้ชีวิตของคนไทยในยุคข้าวของแพง

/

ปัญหาสินค้าต่าง ๆ ขึ้นราคา เป็นปัญหาที่กระทบต่อปากท้องของประชาชนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมู ไข่ไก่ อาหารต่าง ๆ         ล้วนขึ้นราคาจนกระทบกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชน ทำให้ต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น เพื่อสะท้อนความคิดเห็น        ของประชาชน ?สวนดุสิตโพล?มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,383 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2565 สรุปผลได้ ดังนี้
1. สินค้าที่จำเป็น ณ วันนี้ ที่ประชาชนพบเห็นหรือซื้อแพงกว่าปกติมีอะไรบ้าง
อันดับ 1     เนื้อหมู     92.75%
อันดับ 2     ข้าวแกง กับข้าวถุง อาหารตามสั่ง     72.44%
อันดับ 3     ไข่ไก่ ไข่เป็ด     71.79%
อันดับ 4     น้ำมันพืช     57.07%
อันดับ 5     เนื้อไก่     56.13%

2. ประชาชนคิดว่าสาเหตุใดที่ทำให้สินค้าแพง
อันดับ 1     โรคระบาดในสัตว์     65.02%
อันดับ 2     มีการกักตุนและปั่นราคาสินค้า     64.22%
อันดับ 3     พ่อค้า นายทุน ฉวยโอกาสขึ้นราคา     63.13%

3. ตัวประชาชนเองแก้ปัญหาสินค้าแพงอย่างไร
อันดับ 1     ควบคุมการใช้จ่าย/ประหยัด/ลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น       77.20%
อันดับ 2     ใช้สินค้าชนิดนั้นลดลง/ใช้ให้น้อยลง/ลดปริมาณการใช้     66.67%
อันดับ 3     เปลี่ยนไปกินอย่างอื่นแทนที่ยังไม่ขึ้นราคา       57.37%

4. ประชาชนอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาสินค้าแพงอย่างไร
อันดับ 1     พูดความจริง ไม่ปิดบังข้อมูล       58.99%
อันดับ 2     ตรึงราคา ควบคุมราคาสินค้า        58.27%
อันดับ 3     ลดภาษีน้ำมัน        52.15%

5. ประชาชนคิดว่าใครหรือหน่วยงานใด ควรเข้ามาแก้ปัญหาสินค้าแพง
อันดับ 1     กระทรวงพาณิชย์        79.60%
อันดับ 2     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์       57.88%
อันดับ 3     นายกรัฐมนตรี     55.82%

6. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาสินค้าแพงของรัฐบาลในระดับใด
        ไม่ค่อยเชื่อมั่น 47.27%    ไม่เชื่อมั่น 35.42%    ค่อนข้างเชื่อมั่น 15.27%    เชื่อมั่นมาก 2.04%
7. โดยภาพรวม ประชาชนสามารถแบกรับภาระราคาสินค้าแพงไปได้อีกเท่าใด
         ไม่เกิน 3 เดือน 34.93%   ไม่เกิน 6 เดือน 28.53%   ไม่เกิน 1 เดือน 18.56%  มากกว่า 6 เดือน 17.98%


*หมายเหตุ ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : การใช้ชีวิตของคนไทยในยุคข้าวของแพง
     สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี การใช้ชีวิตของคนไทยในยุคข้าวของแพง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,383 คน สำรวจระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2565 พบว่า สินค้าที่พบเห็นหรือซื้อแพงกว่าปกติ อันดับ 1 คือ เนื้อหมู ร้อยละ 92.75 รองลงมาคือ ข้าวแกง กับข้าวถุง อาหารตามสั่ง ร้อยละ 72.44 สาเหตุที่ทำให้สินค้าแพง คือ เกิดโรคระบาดในสัตว์ ร้อยละ 65.02 มีการกักตุนและปั่นราคาสินค้า ร้อยละ      64.22 ประชาชนแก้ปัญหาด้วยการควบคุมการใช้จ่าย ประหยัด ร้อยละ 77.20 รองลงมาคือ ใช้สินค้าชนิดนั้นลดลง ร้อยละ 66.67 อยากให้รัฐบาลพูดความจริง ไม่ปิดบังข้อมูล ร้อยละ 58.99 ตรึงราคา ร้อยละ 58.27 หน่วยงานที่ควรเข้ามาแก้ปัญหาสินค้าแพง คือ กระทรวงพาณิชย์ ร้อยละ 79.60 ประชาชนไม่ค่อยเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาสินค้าแพงของรัฐบาล ร้อยละ 47.27 ไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 35.42 ภาพรวมประชาชนคาดว่าจะแบกรับภาระราคาสินค้าแพงไปได้อีกประมาณไม่เกิน 3 เดือน ร้อยละ 34.93 ไม่เกิน        6 เดือน ร้อยละ 28.53 ไม่เกิน 1 เดือน ร้อยละ 18.56 และมากกว่า 6 เดือน ร้อยละ 17.98
     สถานการณ์สินค้าแพงกระทบกับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนรายได้น้อย หาเช้ากินค่ำ หรือว่างงาน กลุ่มนี้ไม่สามารถจะแบกรับภาระของแพงได้นานมากนัก เพราะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารการกินและการเดินทาง              สูงเกินกว่าร้อยละ 80 ของรายได้ต่อวัน ภาครัฐนอกจากแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว ควรเร่งวางแผนแก้ปัญหาระยะยาวแก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งระบบเพื่อช่วยเหลือประชาชน และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาลด้วย

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

ราคาเนื้อหมูที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปัญหาโรคระบาดในสุกรในหลายประเทศ ประกอบกับผู้เลี้ยงหมูรายย่อยลดลง        ทำให้อุปทานของเนื้อหมูลดลง ต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มสูงขึ้นก็เป็นปัจจัยผลักดันให้ราคาอาหารสูงขึ้น นอกจากนี้อุปสงค์ของน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ราคาน้ำมันในตลาดโลกจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรการผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก ปัญหาเงินเฟ้อจึงทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ประชาชนกลุ่มที่รายได้น้อยจะได้รับผลกระทบค่อนข้างสูง เห็นได้จากกลุ่มตัวอย่าง 53% ไม่สามารถแบกรับภาระได้เกิน 3 เดือน ดังนั้น นอกจากการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ต้องเพิ่มการผลิต ป้องกันการกักตุนสินค้า ชะลอการส่งออกและเพิ่มการนำเข้าแล้ว ประชาชนทั่วไปอาจทำบัญชีรายจ่ายวิเคราะห์ตัดหรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง เลือกอาหารที่มีโปรตีนสูงแต่ราคาไม่สูงนัก และจัดการหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยบรรเทารายได้ไม่พอรายจ่ายในช่วงนี้
ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา
อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และกรรมการบริหารหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ